лизингов брокер

Видове лизинг

leasing types - leasing vs. buying

Лизинговите сделки се групират по много начини и по най-различни принципи, като така формират най-различни видове лизинг.

Видове лизинг съгласно вида на лизинговия договор

Това е може би критерия за най-честото групиране на лизинговите договори. Двата основни вида лизинг са „финансов лизинг“ и „оперативен лизинг“. Водещата разлика между двата вида лизинг е собствеността на лизинговия актив по време на лизинговия договор и след изтичането на неговия срок.

Видове лизинг - финансов срещу оперативен

При финансовия лизинг, собствеността стандартно се прехвърля на лизингополучателя в началото на лизинговия договор. Съответно лизинговия актив се завежда и като актив в баланса на лизингополучателя /при корпоративните лизингополучатели/, като той начислява и съответните амортизации. В края на лизинговия срок, след изплащане на всички лизингови вноски, лизингополучателят има право да придобие пълното право на собственост върху лизинговия актив.

При оперативния лизинг собствеността върху лизинговия актив се запазва от лизингодателят, който го отдава на лизингополучателя само за временно ползване. Лизинговият актив се отразява и в баланса на лизингодателя, докато лизингополучателят има единствено оперативни разходи за ползването на актива. Оперативният лизинг най-често се използва при лизинг на леки автомобили и често при лизинга на самолети. В края на лизинговия срок лизингополучателят няма право да придобие лизинговия актив и трябва да го върне на лизингодателя.

видове лизинг - лизинг на самолети

Обикновено финансовият лизинг изпреварва оперативния лизинг по обем на финансиранията. Причина за това е относително по-ограничената група оборудване, която е податлива на оперативен лизинг – основно леки коли. Същевременно на някои пазари оперативният лизинг заема съвсем незначителна част от лизинговия пазар. За съжаление към тази последна група се причислява и България, макар през последните години да се наблюдава ускорено нарастване на оперативния лизинг.

Видове лизинг съгласно географското местонахождение на участниците в лизинговата сделка

Стандартно лизингодателя и лизингополучателя са от една и съща държава. По различни причини, обаче е възможно това да не е така. Това може да е заради данъчни причини, специфика на оборудването, особеност на дистрибуцията и т.н.

Видове лизинг - крос-бордър лизинг

Когато лизингодателят и лизингополучателят не са от една и съща държава, договора между тях се нарича „транс-граничен лизинг“ /”cross border leasing”/. Най-често транс-граничния лизинг се използва за крупни лизингови сделки за авиационно оборудване, където лизингодател е самият производител или специализирана в това фирма.

Видове лизинг съгласно вида на лизинговия актив

Сделките на лизинговия пазар се разделят на групи и съобразно вида на лизинговия актив. Така например има лизинг на леки автомобили, тежки МПС, индустриално оборудване, компютърна техника, селско-стопанска техника, строителна механизация и недвижими имоти. Причина за разделянето е спецификата на различните групи активи, която се отразява и на лизинговите договори за тях.

Видове лизинг - по вид на актива

Например леките автомобили трябва да бъдат регистрирани в полицията, да имат застраховки КАСКО и Гражданска отговорност и е възможно да имат остатъчна стойност по лизинговия договор. За разлика от това, при компютърната техника остатъчната стойност е изключена, поради бързата амортизация, застраховка Гражданска отговорност няма особен смисъл и застраховката „имуществена отговорност“ покрива съвсем различни рискове. Лизингът, пък на недвижими имоти има съвсем различни характеристики, продължителност и особености.

Няколко специфични видове лизинг

Лизинговата практика ползва няколко специфични лизингови форми, за постигане на определени, съвсем точно търсени резултати или за удовлетворяване на специфични нужди на една или друга индустрия.

Видове лизинг - sale leaseback

Такъв е примерът със „Продажба и обратен лизинг“ /Sale & Leaseback/. При този вид доставчикът и лизингополучателят са едно и също лице. Тази форма на лизинг се доближава най-много до банковото кредитиране. Чрез „продажбата и обратния лизинг“, лизинговата компания буквално кредитира лизингополучателя с обезпечение лизинговия актив, като цялата сделка е оформена като лизингова транзакция. Този вид лизинг се прилага само към клиенти с безупречна репутация.

Такъв е примерът с “leveraged leasing”, където освен лизингодателят се намесва още един участник – „кредитор“, който участва, като финансира част от доставната цена при покупката на лизинговия актив. Този вид се използва най-често за правилното и ефективно планиране на ДДС /банките-кредитори, обикновено не са регистрирани по ДДС/ при финансиране на скъпо-струващо оборудване.

Други специфични видове лизинг са три вида, които са специално създадени за обслужване на авиационната индустрия – мокър, сух и влажен лизинг.

Най-популярен напоследък е „Мокрият лизинг“. Мокрият лизинг предполага, че лизингодателят ще отдаде на лизинг летателна техника (най-често самолет), както и почти всичко необходимо – пилоти, въздушен екипаж, наземен екипаж, пълна поддръжка на машината, както и необходимите застраховки. Когато лизингодателят е осигурил всичко – ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), тогава обикновено самолетът лети под летателния сертификат (AOC) на лизингодателя.

При Мокрия лизинг, лизингополучателят от своя страна заплаща лизинговите вноски, както и гориво, летищни такси и данъци при необходимост. Мокрият лизинг е относително краткосрочен и обикновено има продължителност от 2 до 24 месеца. Размерът на лизинговите вноски при мокрият лизинг се изчислява на брой оперативни часове.

„Сухият“ лизинг предполага лизинговане само на летателния апарат (подобно на оперативен лизинг на автомобил), без екипаж, без поддръжка и без застраховки. Самолетът стандартно се вписва в летателния сертификат (AOC) на лизингополучателя. Това е и основното условие за класифицирането на лизинга като „Сух“ конкретно във Великобритания. Сухият лизинг е относително дългосрочен, като най-често срещаната продължителност е между 6 и 8 години.

„Влажният“ („Damp“ или „Moist“) лизинг се среща най-често във Великобритания и предполага осигуряването от страна на лизингодателя на самолет, наземен поддържащ персонал, поддръжка и застраховки. лизингополучателят пък осигурява летателният екипаж, гориво и различните данъци и такси. Този вид лизинг се ползва от реномирани авио-превозвачи, които изключително много държат на пълен контрол върху скоростта и качеството на работа на своя персонал (летателен екипаж), който има пряк контакт с техните клиенти (а доста често това се очаква и от самите пасажери).

Иновационни форми на лизинг

Нуждите на пазара и изобретателността на лизинговите компании непрекъснато добавят нови и нови видове лизинг. Понякога те са съвсем нови форми, за които още няма класация, а понякога са иновативни комбинации от вече съществуващи лизингови видове, с добавена функционалност.

Такъв е например „новационния лизинг“, който възникна едва преди десетина години в Австралия, а днес вече е навлязъл в много от страните с развита лизингова практика. Новационният лизинг трудно може да се впише в която и да било по-горна категория, макар да има в основата си оперативен лизинг с пълно обслужване. Той представлява смес от лизингов договор и трудов договор и цели оптимизиране на данъчното бреме за придобиване или ползване на коли от високо оценявани служители на дадена фирма.

В близките години сигурно ще станем свидетели на възникване на „споделено пътуване“ или „споделен лизинг“, които отразяват популярни съвременни нагласи. Убедени сме, че скоро след това ще има „peer-to-peer“ финансиране на лизинговите сделки. Но за това – когато стане факт.

*   *   *