лизингов брокер

Опасности

Опасности на лизинга

Вече знаем, че лизингът може да допринесе много за лизингополучателите. Същевременно има и известни опасности свързани с лизинга, които е добре да се имат в предвид преди използването му. По надолу ще разгледаме всички тези опасности свързани с лизинга, както и евентуални съвети за тяхното преодоляване.

На пръв поглед изглежда, че основните рискове, или опасности, при лизинговата транзакция са свързани с лизингодателя – валутен риск, лихвен риск, риск от погиване на лизинговия актив, риск от прекомерната му употреба, риск от не-плащане на поредна лизингова вноска и риск от остатъчната стойност. Ако прочетем внимателно всеки лизингов договор ще открием, че всички тези рискове са умело прехвърлени на лизингополучателя. Ето как:

Валутен риск

Валутният риск представлява опасност от неблагоприятна промяна на валутните курсове на валутата в която е деноминиран лизинговия договор и валутата в която са постъпленията на лизингополучателя. Веднага трябва да кажем, че ако споменатите два елемента са в една валута, то няма валутен риск. Същевременно на българския лизингов пазар този риск е съвсем реален.

Тъй като живеем в България и постъпленията на повечето от нас да са в български лева, има логика и лизинговият договор да е деноминиран в същата валута. Същевременно трудно ще намерите такъв лизингов договор в България. Всички лизингови договори в страната са деноминирани в евро.

Опасности свързани с лизинга - валутен риск

Нека дадем пример за този лизингов риск от сходната финансова услуга – банковото кредитиране. През първото десетилетие на новия век възникна финансов продукт „кредит в швейцарски франкове“. Формалната идея бе, че лихвените нива в швейцарската валута бяха много по-ниски. Банките в България (а и не само) активно рекламираха новия продукт. Съответно имаше немалко кредитополучатели, които действително сключиха кредитни договори в швейцарски франкове, въпреки, че основните им доходи бяха в български лева. Рискът, за съжаление, се реализира в края на 2007. На 20 октомври 2007 курсът EUR/CHF бе 1,67. Точно една година след това, през октомври 2008, курсът бе 1,47, или спад на еврото от близо 12%. Спадът продължи и през следващите години и през октомври 2011 бе 1,20, или спад от близо 30% само за четири години.  Какво значеше това за кредитополучателте? … ами 10 или 20 или 30%-тно увеличение на сумите, които бяха необходими за погасяване на получения кредит.

Тъй като валутният курс на лева към еврото е фиксиран на 1,95583 с Валутен борд видимо няма риск или опасности от неблагоприятно развитие на валутния курс и формиране на курсови разлики в ущърб на лизингополучателя. И все пак всички лизингови договори са деноминирани в евро. Причината е, че все пак риск има от неблагоприятно развитие на обстоятелствата и крах на Валутния борд или променено съотношение в полза на еврото при окончателното влизане на България в Евросъюза.

Как може лизингополучателят да предотврати тази опасност свързана с лизинга? Отговорът е, че няма практична подобна възможност. Хеджиране на този риск би оскъпило транзакцията прекалено много, а и трудно ще се намери необходимия финансов инструмент. Друго решение е лизингополучателя да потърси доходи във валутата на лизинговия договор. Може и да е възможно, но за повечето лизингополучатели е нереално.

Важно е все пак този риск да се има в предвид, като съвсем реален и лизингополучателят да бъде сигурен, че дори при неблагоприятна промяна на курса BGN/EUR, това няма да доведе до невъзможност за изпълнение на задълженията по лизинговия договор.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява опасността от промяна на лихвените нива в неблагоприятна за лизингополучателя посока, т.е. покачване на лихвите. Днес, в края на 2018 година, този риск е валиден повече от всякога.

Би било добре, ако лизигодателите предлагат лизингови договори с фиксирана лихва. Българският пазар е срещал подобни лизингодатели, но за съжаление днес всички лизингови договори са с променливи лихви. Това ще рече, че лизинговите вноски са обвързани с един или друг лихвен процент (например EURIBOR) и при неговото увеличение, се увеличава и месечната вноска по лизинговия договор. Леко комичното е, че при промяна на лихвения процент в ущърб на лизингодателят, обикновено не се предвижда съответстващата реципрочна промяна.

Опасност - лихвен риск

И този риск е труден за избягване. Добрата новина е, че лихвените нива обикновено се променят плавно (с части от процента годишно), за разлика от страшният пример по-горе с валутния риск в швейцарски франкове. Другата добра новина е, че той засяга само месечните вноски по лизинговия договор и дори само тяхната лихвена част. Това означава, че лизингополучателите трябва да имат възможност за безпроблемно приемане на увеличаване на лихвите с няколко процентни пункта, за да са сигурни, че лихвеният риск няма да донесе затруднения. Като ориентир вижте графиката с нивата на EURIBOR през последните 20 години – движения между 5% и 0%. В тези граници е и лихвения риск, който лизингополучателите носят.

Може и да си пожелаем повече лизингодатели в бъдеще, които ще предлагат лизингови продукти с фиксирани лихви.

Опасност от глоби за превишен пробег

Тази лизингова опасност е свързана с лизинг на превозни средства. Повечето лизингови договори предвиждат някакво ограничение на пробега на превозното средство. Ако при договорите за финансов лизинг подобни ограничения се срещат понякога, то при договорите за оперативен лизинг или за финансов лизинг с отворен край и завишена остатъчна стойност те са задължителни. В България това обикновено са 10, 15 или максимум 20 хиляди километра пробег годишно. Лизингополучателите рядко се заглеждат в това изискване. Същевременно това ограничение е свързано и с наказание за всеки километър превишение. Наказанието може да е едва няколко стотинки на километър и да достигне в някои екстремни случаи цените, които таксиметровите шофьори искат от нас.

Опастости - глоби от превишен пробег

Този риск може да се ограничи или дори премахне напълно от лизингополучателите. Първо проверете дали има ограничение на пробега по бъдещия лизингов договор, преди да го подпишете. Ако има такова, лизингополучателят трябва да знае какъв точно годишен пробег би изминал лизинговият автомобил. След това може да завиши тази стойност с 25%, и накрая да се договори със своя лизингодател за така получения пробег.

Важното тук е лизингополучателят да обърне внимание на тази лизингова опасност и тези ограничения на лизингодателя. Има и лизингодатели, които биха злоупотребили с ограниченията на пробега, като изрично поставят непосилно ниски ограничения и тежки глоби при свръх пробег. Внимавайте.

*   *   *