лизингов брокер

Предимства на лизинга

ползите от лизинга

Предимства на лизинга или неговите плюсове и минуси

Има причини лизингът, като форма на придобиване или ползване на дълготрайни материални активи да се е развила толкова рано в историята и да е толкова популярен днес. Тези причини са предимства на лизинга и ползите от него, в сравнение с алтернативни форми за ползване или придобиване на активи. Нека условно наречем последните „плюсовете на лизинга“.

Не трябва да си затваряме очите, обаче. Лизингът носи със себе си и някои „минуси“.

Лизингът е финансова услуга и като такъв негов основен потребител е лизингополучателя. Това е и страната, която ще изпита плюсовете и минусите на лизинга. Всеки плюс или минус има различна тежест за различните лизингополучатели. Разумно е преди подписване на лизингов договор всеки лизингополучател внимателно да претегли ползите и отрицателните страни на лизинга. С настоящата статия ще се опитаме да помогнем.

Естествено плюсовете и минусите на лизинга се измерват спрямо алтернативни форми на финансиране – собствени средства или банков кредит, а при оперативния лизинг плюсовете и минусите се пренасят и върху фундаменталният въпрос за предимствата и недостатъците на собствеността в сравнение с ползването под наем.

Плюсове на лизинга

 • Най-важната „полза“ от лизинга и водещата причина за неговата употреба от лизингополучателите е осигуряването на липсващи финансови средства за придобиването на нужен актив.

 • Към горната полза, може да се добави и „запазването на банковия кредит за други нужди“. Повечето хора и фирми прибягват до различни форми на кредитиране. Когато се използва лизинг за придобиване на нужен актив, се запазва възможността за получаване и използване на банков кредит за други нужди – например оборотен капитал за фирмата.
 • Възможност за планиране на разходите за ползване на нужния актив. Могат да се планират както самите разходи, така и съпътстващият ДДС. При оперативния лизинг с пълно обслужване могат да се планират дори разходите за поддръжка и консумативи на ползвания актив.
 • Намаляване или премахване на риска от морално или материално остаряване на актива. Тази полза е валидна за финансов лизинг с отворен край и най-вече за оперативен лизинг (прочетете статията за „Цената на шофиране„).

 • Гъвкавост. За моделирането на лизинговата сделка се използват много променливи – встъпителна вноска, срок на лизинга, остатъчна стойност и т.н. Различните комбинации между променливите, дават възможност за калибриране на лизинговата услуга точно съгласно възможностите и желанията на всеки отделен лизингополучател. Тази полза е особено приложима към оперативния лизинг, където срокът на договора може да бъде едва няколко месеца. Например работодателя може да наеме автомобил са свой нов служител за кратък срок /изпитателния срок на служителя/, без да се притеснява за какво би използвал автомобила, ако служителят напусне.
 • Балансирано плащане за ползване на актив. При избор на автомобил на лизинг това основен въпрос е „какви месечни разходи мога да си позволя?“. Лизингът позволява постигането на баланс между възможностите и финансирането на нуждите.
 • Намаляване на персонала /при фирмите/ или на задачите по поддръжка на лизинговия актив /за физическите лица/. При всички видове лизинг лизинговите компании поемат част от администрацията свързана с лизинговите обекти – застраховки, годишни данъци и др. При оперативния лизинг с пълно обслужване тази полза достига своя максимум.

 • Ползване или придобиване на качествени активи. Това е едно от предимствата на лизинга пред спестяването. Лизингополучателят може да ползва или придобие актив, който в противен случай може да е твърде скъп или недостъпен.
 • По-добра употреба на капитала. Това е полза основно за фирмите. Когато те използват лизинг за придобиване или ползване на необходимите активи, те запазват своя капитал за инвестиция в други по-доходни дейности.
 • Данъчни предимства. В България /по света от тях се ползват и физически лица/ тези предимства са възможни единствено за фирми, които ползват лизинг. Предимствата могат да са свързани както с намаляване на някои данъчни задължения, така и с разсрочване на плащането на такива /например ДДС при лизинг със затворен край/. Самото разсрочване, от своя страна може да помогне на фирмите за по-добро ДДС планиране, и изравняване на ДДС по покупките с ДДС по продажбите.

 • Дълг, който не се показва в Баланса на фирмата. Анализа на дадена фирма, често включва различни показатели, които разглеждат задлъжнялостта на фирмата – например „Дълг към собствен капитал“ или „Дълг към приходи“. Понякога поддържането на по-ниски задължения е важно за дружествата, а оперативният лизинг дава възможност точно за това, като същевременно осигурява ползването на необходимия актив.
 • Ниски капиталови разходи. Това е важно особено за млади фирми, които не могат да си позволят големи капиталови разходи в началото на своята дейност, но могат да заплатят встъпителната вноска за необходимия им актив.
 • По-ниска цена за актива, застраховките и поддръжката. лизинговите компании купуват разнообразни активи за своите клиенти и то в големи количества. Те застраховат всеки лизингов актив и често /особено при оперативния лизинг/ осигуряват поддръжка на огромни авто-паркове. Това прави възможно определени ценови отстъпки към тях от страна на доставчиците. Те няма да са възможни при единични продажби от индивидуални клиенти. Тези ценови отстъпки, лизингодателите често предоставят на лизингополучателите, което прави лизинговата сделка по-изгодна.
 • Намаляване на загуби от инфлация. Различните периоди водят до различна инфлация, но какъвто и да е нейния размер инфлацията представлява обезценка на спестяванията с инфлационния процент. В Европа се счита за нормално инфлация от 3% годишно. Това означава че всяка година покупателната сила на спестените пари намалява с 3%. Лизингът предотвратява тази загуба, като превръща инфлацията в полезна за Лизингополучателят.
 • Актива сам изплаща своята цена. Тази полза е възможна единствено при лизинговите активи с производствено предназначение. При добро планиране и развит бизнес, напълно е възможно произведеното от лизинговия актив да покрива изцяло разходите за придобиването му на лизинг.

Минуси на лизинга

 • Основен недостатък, или „минус“ на лизинга е, че той е вид финансова услуга, която увеличава сумата на задлъжнялост. Това предполага определени финансови задължения за срока на лизинга, независимо от бъдещото финансово състояние на лизингополучателя.
 • Води след себе си някои допълнителни разходи, които в някои случаи могат да се избегнат. Съвсем очевидно е, че такъв допълнителен разход е лизинговата лихва. Друг такъв е застраховката на имуществото /КАСКО за автомобили/, дотолкова доколкото не всички собствени активи правят имуществена застраховка, т.е. тя може да бъде избегната при директна покупка. А има и някои допълнителни разходи, които съпътстват единствено лизинговата сделка. Такива са разходи за регистрация на собствеността, нотариални такси, разходи за вписване в ЦРОЗ и подобни. Макар, последните да не са много като стойност, те биха били напълно избегнати /или поне тяхното дублиране би било избегнато/ при директна покупка.
 • Липса на сигурност. Финансовите изисквания в бъдещите години, които лизинга поставя пред лизингополучателя не са съобразени с неговото бъдещо финансово състояние. Разбира се, всички очакваме утре да получаваме повече от днес, но това не е винаги случая, за съжаление. Това беше и един от големите проблеми при кризата през 2008 година, която постави много бизнеси и хора в затруднено финансово положение.

 Предимства на лизинга за доставчици

Лизинговата услуга е насочена към лизингополучателя. Основните ползи и предимства на лизинга се ползват именно от него. Същевременно, Лизингополучателят не е единственият, който има изгода от лизинговата услуга. Друга такава страна е достъвчикът на лизинговото оборудване.

Най-разпространеното място за получаване на оферта за лизинг е мястото на продажба на различни активи. Причина за това е огромното предимство, което лизинга дава за т.н. доставчици на лизингови активи. Лизинговата услуга успява да увеличи техните продажби. Това е особено вярно за най-популярните лизингови активи – автомобилите, където покупките на лизинг достигат често до 50% от общите продажби. Всеки дилър на автомобили има изградени делови отношения с поне една лизингова компания, чийто услуги се предлагат на потенциални купувачи. Лизинговата услуга, във всичките й модификации, ползва лизингополучателите по описаните по-горе начини, което увеличава шанса от продажба на дадения актив. Лизингът се превръща в средство за продажби.