лизингов брокер

Застрахователната индустрия в юго-източна Европа

Застраховки и лизинг

Лизингът и застраховките са винаги тясно свързани. Предмет на всяка лизингова сделка е лизинговият актив. Лизинговият актив, от своя страна, носи различни рискове свързани с неговото съществуване и правилно функциониране. Застрахователната индустрия е тази, която помага на лизинговата индустрия да преодолее или намали голяма част от тези рискове. Съответно лизинговата индустрия помага на застрахователната в нейното развитие, като генерира допълнително търсене на застрахователни услуги, което иначе или няма да съществува или ще е силно ограничено.
Застрахователната индустрия е доста стара, поне що се отнася до развития свят. Съответно сравнение между Великобритания и България би било доста безсмислено. Лизингът и застраховките отново са свързани и в своята история. Подобно на лизинговата индустрия /виж „История на лизинга“/, в България и в голяма част от съседните й държави има реален застрахователен пазар едва от около 30 години – време през което всяка от тях е отбелязала различен напредък. Нека сравним този напредък и потенциала пред различните пазари в държавите от южна и източна Европа. Това, което ги обединява /освен, че са близки до България/ е и факта, че изостават от средните европейски показатели за развитие на застрахователния пазар.

Големина

Противно на конвенционалната логика, големината на застрахователните пазари не е директна пряка функция нито от броя на населението (Словения, с население от около една трета от това на България, но има годишен премиен приход, който е приблизително двоен на този в България), нито от БВП (Румъния има по-голям БВБ от Гърция, но ГПП на Румъния е едва 2/3 от този на Гърция).
Ето сравнителна графика на големината на застрахователните пазари в южна и източна Европа. Използвани са данни за брутния годишен премиен приход (ГПП) от 2018 година в милиони евро, така както е отчетен от надзорните органи на всяка от държавите. Държавите са групирани въз основа на езикова, нормативна или културна близост.

Големина на застрахователните пазари

Развитие

За да е възможно сравнението на тези различни пазари в различни по мащаб икономики основно се използват два показателя: „плътност“ (density) и „проникване“ (penetration). Показателя „Плътност“ показва каква част от ГПП се пада на човек от населението, или колко средно харчи всеки гражданин за застрахователни цели. „Плътността“ се измерва във валута – в нашия случай в евро. Средната плътност на застрахователния пазар в ЕС през 2018 година е EUR 2170. Показателят „Проникване“ е съотношението на БВП към ГПП, и показва каква част от БВП дадена държава отделя за покриване на различни видове риск. „Проникването“ се измерва в проценти. Средното проникване в ЕС за 2018 година е 7,46%.
Въоръжени с тези показатели, по-успешно можем да сравним развитието на застрахователните пазари:Застраховки и лизинг

Видимо развитието на няколко „нови демокрации“ е било бурно и бързо и изпреварва развитието на застрахователния пазар в Гърция, Турция и дори Кипър. За съжаление, колкото повече се отдалечаваме на изток, толкова степента на развитие на застрахователния пазар намалява.
Словения и Кипър убедително водят по развитие на своите застрахователни пазари, като са и най-близко до средните европейски стойности. Хърватска и Гърция следват, макар със значително изоставане.Развитие на застрахователните пазариМоже да се твърди, че България, освен като географска среда на разглежданата извадка от държави е и в средата по ниво на развитие на застрахователния пазар. За по-нагледно сравнение, премахваме първите четири държави от горната графика:

Перспективи

Независимо, че застрахователния пазар не е пряка функция от размерът на икономиката и числеността на населението, все пак тези два показателя могат да подскажат потенциалът за растеж на даден пазар. Съответно, ако приложим средните европейски показатели за развитие на застрахователната индустрия (Плътност EUR 2170 и Проникване от 7,46%), към съответния брой на населението и БВП през 2018 година може да получим представа за перспективите за развитие на застрахователните пазари на разглежданите държави:

Потенциал за развитие на застрахователната индустрия през 2018

Очертават се три отчетливи групи. Нормално е, че перспективите за развитие пред малките и развити пазари на Кипър и Словения са ограничени (на фона на останалите разглеждани държави). Тези два развити застрахователни пазара имат относително малко потенциал преди да се изравнят със средните европейски стойности. В другия край на спектъра са многолюдни държави с голям БВП. Водеща по потенциал е Турция, която за да достигне средните европейски нива трябва да увеличи своя ГПП с 45,6 млрд. EUR! На този фон средните и малки по големина държави имат ограничени възможности за растеж пред своите застрахователни пазари. Същевременно този „ограничен“ растеж се измерва в нарастване на сегашните пазари два до три пъти.
Настоящата статия няма претенции за изчерпване на темата за развитието на застрахователните пазари в южна и източна Европа, а само да даде нагледна представа за развитието на тази индустрия и да подскаже за връзката между лизингът и застраховките.

Допълнителна информация може да намерите:

1. На специализирания сайт за информация за застрахователния пазар в южна и източна Европа https://www.xprimm.com/;
2. На адресите на съответните надзорни органи изброени по-долу:

Insurance supervisors

AL
Албания Albanian Financial Supervisory Authority
Косово Central Bank of the Republic of Kosovo
Македония Insurance Supervisory Agency
BG
България Financial Supervision Commission
RO
Румъния The Financial Supervisory Authority 
Молдова National Commission for Financial Markets
Адриатическа Група
Словения Insurance Supervision Agency
Хърватска Croatian Financial Services Supervision Agency
Сърбия National Bank of Serbia
Босна и Херцеговина Insurance Supervision Agency of Bosnia and Herzegovina
Черна Гора Insurance Supervision Agency of Montenegro 
Егейска Група
Гърция Bank of Greece
Кипър Ministry of Finance
TR  
Турция Central Bank of the Republic of Turkey
Кавказ  
Грузия Insurance State Supervision of Georgia
Армения Central Bank of Armenia
Азербейджан Financial Markets Supervisory Authority of the Republic of Azerbaijan
ОНД
Украйна сменя се
Казахстан National Bank of Kazakhstan
Беларус сменя се