лизингов брокер

Необходими документи

Необходими документи за кандидатстване за лизинг

Необходими документи за кандидатстване за лизинг

В статията „Анализ на кредитоспособността” стана въпрос, че преди да вземат решение за сключване на нов договор за лизинг, лизингодателите правят анализ на възможността и желанието на своя бъдещ лизингополучател за своевременно заплащане на дължимите лизингови и други /застраховки, данъци, такси/ вноски. За да направят това, те се нуждаят от информация. Част от тази информация е публична и лизингодателите имат достъп до нея – Търговски регистър, регистри на НОИ, Централен кредитен регистър към БНБ и др. Същевременно лизингодателите имат нужда и от информация от бъдещия лизингополучател, за осигуряването на която, те изискват различни документи.

Информацията, която лизингодателите изискват може да се раздели на пет групи:

 1. Волеизявление
 2. Индентификационна информация
 3. Информация за лизинговия обект
 4. Информация за финансовото състояние на потенциалния лизингополучател
 5. Допълнителна информация

 

Волеизявление

Донякъде това е формалност. Все пак е важно бъдещият лизингополучател да сподели своето желание за получаване на лизинг за придобиване на избраният лизингов обект. Обикновенно се използвът шаблони на „Искане за лизинг”, което се попълва и подписва от бъдещия лизингополучател и е адресирано до бъдещия лизингодател. В него обикновенно са посочени всички най-важни реквизити на търсената лизингова сделка: име на лизингополучателя, описание на лизинговия обект, срок на търсения лизинг, желана встъпителна вноска, ДДС третиране, данни за финансовото състояние на лизингополучателя и подобни. Искането за лизинг също стандартно съдържа и съгласие за използване на предоставяните лични данни. В случай, че лизингодателят не е осигурил типизиран шаблон за Искане за лизинг, все пак е разумно лизингополучателят сам да напише придружително писмо към всички осигурени по-долу документи, където накратко и точно да опише какво точно търси. Това ще помогне на лизингодателя в неговата работа. Искането за лизинг е основата за бъдещата лизингова сделка.

Стандартно изисквани документи:

 • Попълване на „Искане за лизинг” по образец на лизингодателя

Искане за лизинг - образец

Индентификационна информация

За да могат да направят какъвто и да било анализ на кредитоспособността, лизингодателите трябва да знаят точно кой е техния потенциален бъдещ лизингополучател. Лизингополучателите най-общо се делят на две групи – физически лица и юридически лица. Съответно бъдещият лизингодател трябва да определи кой точно кандидатства за лизинг и да осигури неговата идентификация. За физическите лица, това е доста лесно – обикновенно е необходима информацията от личната карта на бъдещия лизингополучател. При юридическите лица ще е необходимо посочването на името на фирмата и нейния ЕИК, останалото е публично достъпно в Търговския регистър. Възможно е също да се търси и информация за вида дейност на дружеството.

Стандартно изисквани идентификационни документи:

 • За физически лица: копие от личната карта
 • За юридически лица: име и ЕИК или разпечатка на актуално състояние от Търговския регистър и описание на дейността

Българска лична карта - образец

След като бъдещият лизингополучател се е идентифицирал е важно да се дефинира точно какъв лизингов обект иска да придобие.

Информация за лизинговия обект

Лизинговият актив е основно обезпечение на лизингодателя за неговото вземане. Различните лизингови активи, също предполагат обиктовенно и различни условия по лизинговата сделка. Съответно е важно точно да се определи лизинговия обект – вид, марка, модел, допълнително оборудване, гаранционни условия.

Оферта за кола - Необходими документи за кандидатстване за лизинг

 

За лизингодателите, също е важно и доставчикът на лизинговия актив. Някои доставчици се ползват с отлична репутация, докато други са изобщо нежелани като партньори по лизингови сделки.

лизингополучателят обиктовенно е избрал лизинговия актив /виж статията „Лизингови оферти”/. Подробна информация за избрания лизингов актив, обиктовено се съдържа в офертата от доставчика за неговата продажба. лизингодателят изисква тази информация за включване в процеса на кредитен анализ, а също така и за подготовка на бъдещата покупка на лизинговия обект.

Стандартно изисквани документи за дефиниране на лизинговия актив, които са част от необходими документи за кандидатстване за лизинг:

 • Оферта за продажба от доставчика (възможно е да обединява и долните два документа)
 • Спецификация
 • Техническо описание

Информация за финансовото състояние на потенциалния лизингополучател

Информация за финансовото състоятие на бъдещия лизингополучател често присъства в декларативен вид и в Искането за лизинг. Лизингодателите, обаче, изискват и малко по-подробна информация за финансовото състояние на своя бъдещ клиент.

За физическите лица, това ще е информация относно източника на техните доходи – доходи по трудови договори, доходи по граждански договори, доходи от наеми и други.

За юридическите лица, информацията относно тяхното финансово състояние се съдържа в техните годишни счетоводни отчети – най-често баланс и ОПР. В зависимост от времото в годината, когато се кандидатства за лизинг, може да се изискват и текущи счетоводни отчети за изминалите месеци от настоящата година. В случайте, когато дейността на бъдещия лизингополучател е по-комплексна, може да се наложи и разшифровка на някои отчети или осигуряване на други такива.

Тъй като счетоводни данни само от последната година, няма да успеят да докажат доброто финансово състояние, лизингодателите обиктовенно изискват тези отчети за последните 3 финансови години.

Годишна данъчна декларация - образец

Стандартно изисквани документи за определяне на финансовото състояние на потенциалния лизингополучател:

За физически лица:

 • Копие от трудов или граждански договор
 • Копие от годишна данъчна декларация

За юридически лица:

 • Баланс и ОПР за последните 3 години
 • Копие от данъчни декларации за последните 3 години
 • Разшифровки /при необходимост/

Допълнителна информация

По-горе са описани всички стандартно търсени документи от лизингодателите. Същевременно, в зависимост от случая, е възможно да възникне необходимост и от допълнителна информаци, осигурявана от допълнителни документи. Тя може да бъде изискана от лизингодателят или осигурена от лизингополучателят, като доказателство за неговата добра кредитоспособност.

Такива може да са документи, свързани с повишаване на кредитоспособността /виж статията „Анализ на кредитоспособността”/, например нотариален акт за притежаван имот отдаван под наем или разрешение за упражняване на някоя свободна професия или специфична търговска дейност.

Понякога, когато кредитната способност е недостатъчна, за получаване на търсения лизинг, е необходимо привличане на „поръчител” на лизингополучателя, който да гарантира /или евентуално покрие/ всички задължения на лизингополучателя. За анализа на кредитоспособността на поръчителя, ще са нужни всички документи, както бяха описани по-горе за самия лизингополучател.

Често срещани изисквания за допълнителни документи:

 • Сертификати и лицензии за извършване на определена търговска дейност
 • Копия от нотариални актове
 • Копия от регистрации на МПС
 • Застрахователни полици
 • Документи за доказване на кредитоспособността на поръчител

Сега вече знаете стандартните необходими документи за кандидатстване за лизинг и сте готови за участие в лизинговия процес.