лизингов брокер

Лизингови застраховки

Стъпка 6 – Лизингови застраховки

Сключването на застраховки по лизинговия договор, като част от лизинговата практика е редно да се извършва съвместно от лизингодателят и лизингополучателя. В действителност лизингополучателите често неправилно подценяват своето участие в застрахователното покритие.

Стандартно лизинговото имущество е основното обезпечение по всяка лизингова сделка. Това ще рече, че при невъзможност на лизингополучателя да изплаща повече своите задължения по лизинговия договор, лизингодателят изземва обратно лизинговия актив. Впоследствие лизингодателят продава на вторичния пазар иззетия актив и с постъпленията – удовлетворява своите оставащи вземания по лизинговия договор. Често лизинговият актив е и генераторът на паричните постъпления, които са необходими за неговото изплащане. Какво би станало, ако лизинговия актив претърпи щета или направо изчезне?

Всички лизингови сделки предвиждат сключването на една или повече застрахователни полици. Застраховките са необходими за покриване на различни рискове, свързани с лизинговата сделка. Някои от тях присъстват при всяка лизингова сделка – например щета по лизинговия актив. Други са малко по-специфични и се използват само понякога – например застраховка „Живот“ на лизингополучателя.

Преодоляване на рискове за лизинговия актив

Ако лизинговият актив е основното обезпечение по всяка лизингова сделка, съвсем очевидно е, че неговата повреда или тотално погиване силно би объркало взаимоотношенията на лизингодателя и лизингополучателя. Ето защо повечето лизингови сделки предвиждат пълното застраховане на лизинговия актив от всички възможни рискове. Например при лизинг на автомобил, такава застраховка ще бъде сключване на застраховка за пълно автокаско за автомобила при „реномиран застраховател“.

При настъпване на застрахователно събитие – щета, кражба или пълно погиване, застрахователната компания изплаща застрахователно обезщетение на лизингодателят /като собственик на актива/. лизингодателят удържа оставащите вземания по лизинговия договор и възстановява на лизингополучателя сумите, които остават. Нъпълно възможно е и закупуването на нов лизингов актив със застрахователното обезщетение и встъпването на двете страни в нов лизингов договор.

Съответно всеки лизингов договор /или неговите „Общи условия“/ има обширна секция, която определя като задължение на лизингополучателя да сключи подобна застраховка и да я поддържа за целия срок на договора. Пак там са регламентирани и правата на двете страни при настъпване на застрахователно събитие.

Макар сключването на застраховки да е задължение на лизингополучателя, повечето лизингодатели имат изградени отношения с един или няколко „реномирани застрахователни компании“ и сключват полиците от името и за сметка на лизингополучателя при тях. Това не е лоша практика, защото поради големия обем на застраховки, идващи от един лизингодател, често застрахователите предоставят отстъпки от стандартните си тарифи, които не биха били възможни за единични застраховки.

Важно е да споменем, че макар застраховката на лизинговия актив да намалява /или премахва/ риска за актива, лизинговият договор не отменя отговорността на лизингополучателя за опазване на лизинговия актив, като в повечето случаи дори предвижда „пълно изплащане на всички оставащи лизингови вноски“ от лизингополучателя при погиване или изчезване на лизинговия актив. Застраховката на актива прави това по-лесно осъществимо.

Тъй като лизингополучателят носи пълна отговорност за поверения му лизингов актив, то застраховката облекчава /донякъде/ тази негова отговорност. Съответно, въпреки практиката на повечето лизингодатели в България да сключват застраховките от името и за сметка на лизингополучателите, самият лизингополучател трябва внимателно да провери условията на съответната застрахователна полица, реномето на застрахователната компания, покритите рискове и изключените такива. Ако някъде срещне неприемливи клаузи, същите трябва да се комуникират с лизингодателя и да се търси начин за тяхната корекция.

Имуществената застраховка на лизинговия актив намалява рисковете по лизинговата сделка /и за двете страни/ и увеличава разходите за лизингополучателя /дотолкова, доколкото не всеки би сключил имуществена застраховка за своето собствено имущество/.

Преодоляване на рискове от експлоатацията на лизинговия актив

Ако допуснем, че имуществената застраховка покрива донякъде рискове за лизинговия актив, то има и една друга група рискове, които не се покриват от нея. Това са рискове, които произтичат от употребата на лизинговия актив. Като продължаваме примера за лизинг на автомобил, става въпрос за рисковете за други хора, автомобили и имущество, които произлизат от шофирането на автомобила – например ПТП и щети върху друг автомобил, пострадал пешеходец, нанесени щети на крайпътно оборудване и т.н.

Специфичното тук е, че щетите са получени вследствие на използването на лизинговия актив от лизингополучателя, но собственик на актива е лизингодателят. Стандартно лизингодателите прехвърлят тази своя отговорност на лизингополучателите и търсят допълнително обезпечение.

Допълнителното обезпечение в този случай е т.н. застраховка „Гражданска отговорност“, при автомобилите, или аналогична застраховка при различно друго оборудване. Тази застраховка предполага покриването на щети /в определен размер/, нанесени от лизинговия актив на трети страни.

Застраховката за експлоатация на лизинговия актив намалява рисковете по лизинговата сделка /и за двете страни/. При автомобилите не може да се твърди, че застраховката „Гражданска отговорност“, увеличава разходите за лизингополучателя /тъй като тя е задължителна за всеки по закон/, същевременно следва да се има предвид, защото представлява още един разход.

Преодоляване на рискове, свързани с лизингополучателя

Застраховка на финансовия риск

В допълнение на обезпеченията, свързани със засилване на кредитоспособността, описани в статията „Анализ на кредитоспособността “/ понякога се използват застрахователни продукти като допълнително обезпечение. Такъв продукт е застраховката „Финансов риск“.

Тази застраховка предвижда изплащане на част или всички оставащи задължения по даден лизингов договор от съответната застрахователна компания в случай, че лизингополучателят е в невъзможност да посрещне своите финансови ангажименти. Застрахователната премия е за сметка на лизингополучателя, докато бенефициент при настъпване на застрахователно събитие е лизингодателя.

Застраховката „Финансов риск“ беше доста разпространена в България преди финансовата криза през 2008 година и по обясними причини, предлагането изчезна в годините след това.

Застраховка „Живот“

Понякога анализа на кредитоспособността на дадена малка или средна фирма показва отлични резултати и води до одобрение на лизинга. Същевременно дадената фирма се оказва, че е изцяло зависима от един човек – например нейния собственик. Накратко, ако този човек е добре и фирмата ще процъфтява, но ако нещо се случи с този човек, е напълно възможно и дружеството да спре своята дейност.

За покритие на този риск лизингодателите могат да поискат сключване на застраховка „Живот“ за физическото лице, което е важно за добрата кредитоспособност на фирмата-лизингополучател.

В заключение може да обобщим, че „допълнителните обезпечения“ в една или друга форма съпътстват всяка лизингова сделка. Препоръчително е лизингополучателите да се запознаят с тях предварително, да познават осигурената защита от рискове, изключените рискове, специфичните им изисквания и съответно да предвидят разходите за тях в своя „лизингов бюждет“.

*   *   *