лизингов брокер

Избор на лизингов актив

Лизингова практика

Стъпка 1 – Избор на актив

Лизингът е форма на финансиране на разходите за придобиване на даден актив – лизингов актив. Съответно, първата стъпка в лизинговия процес е именно изборът на актив /в противен случай няма какво да финансираме/. Главното действащо лице при избора на актива е самият лизингополучател – той е този, който трябва да избере актива от който има нужда.

Тук е важно да споменем за ограничението – не всички „активи“, които бихме искали да придобием е възможно да бъдат финансирани чрез лизинг. Първото изискване към бъдещия лизингов актив е, че той трябва да бъде т.н. „дълготраен материален актив“, т.е. „дълготраен“ – дълго време ще може да го използваме и „материален“ – лизинг на нематериални активи е невъзможен. Истинско запитване от практиката: „Възможно ли е лизингово финансиране на 10 т. бира?“ Отрицателният отговор вече е ясен на всеки, а причината за него е, че бирата не е точно „дълготраен“ актив, макар да е пастьоризирана.

Второ важно изискване е активът да е „ликвиден“. Това ще рече, че е необходимо да съществува вторичен пазар за употребявани такива активи. Това изискване е продиктувано от спецификата на лизинговата сделка и факта, че при всеки вид лизинг, именно лизинговия актив е основното обезпечение на вземането на лизингодателя /това е и една от съществените отличителни черти на лизинга от банковото финансиране/. Ако до тук изискването е доста ясно, това, което се мени с времето или от лизингова компания до лизингова компания е отговора на въпроса „Кой актив е ликвиден?“. Ще илюстрираме отново с практиката. Преди кризата от 2008 година в България масово се отаваха на лизинг яхти. Твърдението беше, че те са напълно ликвидни активи. Макар да съществува пазар за употребявани яхти, лизингодателите скоро разбраха, че срока за вторична реализация или ниската цена релно превръщат яхтите в труден за лизинговане актив. Факт е, че през 2015 година в България не може да се намери лизингодател, който да е склонен да финансира покупка на яхта.

Лизингът изобщо на всякакви активи на лукса не е често срещан. Същевременно има и лизингодатели, които специализират именно в подобни активи – например лизинг на луксозни автомобили. Това обаче е по-скоро изключение от лизинговата пректика, отколкото правило.

Това второ изискване също влияе на приемането за финансиране от лизинговите компании на специфично индустриално оборудване. Макар лизинговането на всякакви машини да е честа практика, то лизинг за „единствената такава машина в България“ трудво ще бъде одобрен от произволен лизингодател. Причината – именно нейната уникалност и сериозни потенциални затруднения в случай на нужда от  нейната вторична реализация.

Изискванията към лизинговия актив са и силно национално ободобени именно от пазарната конюнкутра в различните държави. Докато вторичният пазар, или по-точно, платежоспособният вторичен пазар на автомобили Ферари в България да е силно огнаричен, то в Германия лизинг на Ферари е напълно възможно да се случи без задаване на допълнитени въпроси.

В секцията „Лизингови пазари“ на настоящия сайт ще разглеждаме подробно най-популярните лизингови активи в България и света. Най-популярни означава и най-често приемани за финансиране от лизингодателите. Тук може да споменем само че голям пазарен дял имат следните лизингови активи:

  • всички видове масови леки автомобили,
  • всички видове тежки МПС,
  • масовите машини и оборудване за производство.

Компютърно и комуникационно оборудване, недвижими имоти, активи на лукса са по-скоро конюнктурно възприемани. Когато пазарът или отделната лизингова компания е по-агресивна към риска някои или всички от тези активи се възприемат и като лизингови такива.

От изборът на лизингов актив произлиза и една от класификациите на лизинга – за потребление или за производство, в зависимост от предназначението на актива по лизинговата сделка.

Важно е да се спомене, че в този етап от лизинговата практика, освен че се избира лизинговия актив, обикновено се избира и неговия доставчик.

Тук няма да се спираме на техническият избор на актив, който ще финансираме чрез лизинг – тук вяраваме, че масовият читател има богат опит при търсене, преговори и избор на всякакви активи. Същевременно ще споменем за един важен документ, който се генерира от доставчиците на лизингови активи преди самата покупка – офертата. Избора на лизингов актив завършва имено с получаване на оферта за актива от доставчика, който бъдещия лизингополучател е избрал.