лизингов брокер

Обслужване

обслужване на лизинговия договор

Стъпка 9 – Обслужване на лизинговия договор

Обслужване на лизинговия договор е процесът на изпълнение на ангажиментите на страните по него. Задълженията по тази стъпка са на лизингодателя и на лизингополучателя, като тези на лизингополучателят обикновено преобладават.

Обслужването на лизинговия договор започва след предаването на лизинговия актив на лизингополучателя и завършва при изтичането на лизинговия договор и изпълнението на всички ангажименти по него. Самото приключване на лизинговия договор ще обособим в отделен етап поради неговата специфика.

Задължения на лизингополучателя

Когато говорим за „обслужване на лизинговия договор“, първо се сещаме за лизингополучателя и за неговите задължения. Лизинговият договор вече е действащ и лизингополучателят разполага с лизинговия актив. Сега започва „обслужването на лизинговия договор“.

 • Плащане на вноски

Основните задължения на лизингополучателя са свързани с плащането навреме на лизинговите вноски, така както те са описани в Погасителния план към лизинговия договор. Обикновено те са месечни и са еднакви.

обслужване на лизингов договор - месечни вноски

Важно е да обърнем внимание тук, е че задължението за плащане на лизингополучателя, както и падежа, произтичат от лизинговия договор и НЕ са свързани с получаване на напомняния за плащане, фактури или друга информация от лизингодателя. Или накратко – лизингополучателят е длъжен да плати дължимата месечна вноска на падежа съгласно лизинговия договор без да чака напомняне.

 • Плащане на застрахователни премии

Както споменахме в статията за „Застраховки“ по-горе, лизинговия договор обикновено предвижда задължение на лизингополучателя да поддържа застрахователно покритие на лизинговия обект. Това задължение е свързано със заплащането на застрахователна премия. Премията се заплаща веднъж годишно, веднъж на полугодие или веднъж на тримесечие в съотвествие с подписаната застрахователна полица. Стандартно лизингополучателят я заплаща на лизинодателя, който от своя страна я заплаща на застрахователната компания.

обслужване на лизингов договор - застрахователни компанииВ зависимост от вида на лизинговия актив е възможно лизингополучателя да трябва да организира и допълнителни действия, свързани със застрахователното покритие, като например оглед на лизинговия актив от представител на застрахователя, поставяне на допълнителни механизми срещу пожар и кражба и т.н. Лизингодателят обикновено напомня на лизингополучателя за нуждата от осигуряване на тези допълнителни действия, като изисква съответния документ, който удостоверява извършването им. Същевременно не без основение, може да препоръчаме и лизингополучателят да бъде активен в осигуряването на действащо застрахователно покритие – все пак крайният риск се носи именно от него.

Важно да обърнем внимание тук е възникването на задължения за плащане на застрахователни премии през втората, третата и останалите години от лизинговия срок. В повечето първоначални лизингови оферти се споменават само първоначалните застрахователни плащания и се пропускат бъдещите такива. Много рядко има лизингови компании и съответно застрахователи, които да предлагат една застраховка с продължителност няколко години /срокът на лизинговия договор/. Стандартно застрахователните полици са годишни, със застрахователни премии платими на тримесечие.

Задължения на лизингодателя

лизингова услугаСлед извършване на доставката по лизинговия договор и регистрация на собствеността /ако актива предполага такава/, основните задължения на лизингодателя се свеждат до:

 • регулярно издаване на фактури на падежа на всяко месечно плащане,
 • контрол за поддържане на необходимото застрахователно покритие и свързаните с това действия,
 • административна подкрепа на лизингополучателя – съдействие при гаранционно обслужване и ремонти, годишни технически прегледи, разрешение за управление, пълномощни и др.,
 • съдействие на лизингополучателя за гаранционно обслужване на актива,
 • съдействие на лизингополучателя за завеждане и изплащане на застрахователни щети.

Встрани от задълженията по лизинговия договор, някои от лизинговите компании прилагат добрата практика на предварително уведомяване на лизингополучателите за предстоящите падежи по лизинговите договори. Това обикновено се извършва чрез автоматизирани системи, които изпращат напомнителни писма или SMS-и.

В допълнение към горното, някои от лизинговите компании имат отлично развити онлайн портали, където лизингополучателя може не само да изтегли последно-издадената фактура, но да направи историческа справка, да се осведоми за оставащите лизингови плащания, както и да получи много други административни услуги.

Задължения на застрахователя

Често застраховките по лизинговите договори се разглеждат като „необходимо зло“ или като „допълнително финансово бреме“, свързано с лизинговия договор. Ако горните задължения на лизингодателя и лизингополучателя се спазват формално, е възможно да бъдат пропуснати и задълженията на застрахователя. Най-чест пример за това е подновяването на застрахователната полица за втората, третата и т.н. година, без отстраняване на възникнали застрахователни щети през годината. Насърчаваме лизингодателите за пълно възползване от сключените застраховки.

Задълженията на застрахователя са свързани с покриване на рисковете, така както са описани в застрахователната полица, свързани с лизинговия актив. Макар поддържането на актива в добро състояние да е в интерес на лизингодателя, обикновено той няма информация за възникването на щети, особено на по-дребни такива. Съответно активната страна за възползване от задълженията за застрахователя е лизингополучателят, който трябва да заведе съответната щета при застрахователната компания.

Важно е да подчертаем, че след изтичане на съответната застрахователна полица, задълженията на застрахователя се прекратяват. Препоръката към лизингополучателите е: не се бавете.

Грижи за лизинговия актив

При финансовия лизинг и при нетен оперативен лизинг поддръжката на лизинговия актив се поверява на лизингополучателя. Използвайки пример с автомобил на лизинг – гориво, гуми, масло, накладки и други консумативи, е задължение и разход на лизингодателя. Единствената препоръка тук е да се спазват гаранционните условия, които може да обвързват гаранцията на актива с изискване за ползване на определени сервизи.

Изключение от горното правило прави оперативния лизинг с пълно обслужване /full service leasing/. Той се използва изключително при лизинг на автомобили. При този лизинг Лизингодателят поема голяма част от обслужването на лизинговия актив и възможните съпътстващи услуги, като:

 • завеждане на искове за гаранционна поддръжка;
 • административна поддръжка – годишен технически преглед, винетка, пътен данък и други;
 • застрахователна поддръжка – сключване на застраховки и съпътстващата администрация;
 • смяна и гардероб на гуми;
 • смяна на масло, филтри и други течности;
 • смяна на консумативи – накладки, дискове, и други;
 • завеждане и отстраняване на застрахователни щети;
 • заместващ автомобил за ползване от лизингополучателя при възникване на застрахователни щети;
 • гориво;
 • други услуги.

В този случаи ангажиментите на лизингодателя са значителни. Разходите за тях са включени в месечните лизингови вноски. Самите лизингодатели рядко изпълняват тези свои задължения самостоятелно. По-често те се изпълняват от подизпълнители, като лизинговата компания единствено координира навременното им изпълнение и разходите.

За българският пазар трябва да споменем, че горивото все още не се включва като допълнителна услуга, за която да има грижата Лизингодателят. Навярно може да очакваме включването му в близките години.

*   *   *

Научете за другите стъпки на лизинговия процес.