лизингов брокер

Оферти

Оферти за лизинг

Стъпка 2 – сравняване на различни оферти за лизинг

На „пазара“ можем да срещнем най-различни оферти за лизинг:

Някои са по-скоро примамливи:

Други оферти за лизинг са семпли:

Трети са изключително детайлни:

Оферти за лизинг - мостра

… и разбира се голяма част от офертите могат да се генерират он-лайн.

Съществува дори нормативна рамка, която точно дефинира някои от видовете оферти за лизинг, техните реквизити, начини на изчисление и т.н. – виж „Закон за потребителския кредит“ и „Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители“.

Ще се спрем малко по-подробно на необходимите оферти и причината за няхната необходимост.

Нужните оферти за всяка лизингова сделка са минимум три: оферта от доставчика, оферта от лизингодателя и оферта от застрахователя. При оперативния лизинг ще трябва и четвърта оферта за включените в лизинга допълнителни услуги, техния обхват и цена.

Напълно е възмжно комбинирането на някои от офертите или дори обединяването на всички в една. Същевременно, ако лизингодателя има желание за вземане на „информирано решение“, препоръчваме наличието на всички изброени оферти. Обединяването им в една винаги е за сметка на важни за решението подробности.

 • Стокова оферта

Тук нямаме в предвид различните промоционални оферти, обещания и реклами, които ще срещнете. Това, което ще ви е необходимо в следващите стъпки на лизинговата практика е добрата старомодна оферта, която съдържа следните важни реквизити:

 • описание на актива,
 • екстрите, които са включени,
 • цената,
 • ДДС,
 • гаранцията,
 • срок на доставка,
 • начина на плащане и естествено
 • името на доставчика.

Възможно е да има още много реквизити /последната оферта от Мото Пфое за един автомобил, която получихме беше 5 страници/, но изброените реквизити са важните, на които лизингодателя ще обърне внимание и които ще имат отражение върху следващите етапи от процеса.

Освен точното описание на актива, който сме избрали много важен реквизит на офертата е самата цена и данък добавена стойност /ДДС/. Лизингът, като форма на финансиране на покупката на лизинговия актив, на практика „стъпва“ именно върху тези две стойности. Тяхното точно дефиниране е необходимо, за да може да се изчисли встъпителната стойност, лизинговите лихви, такси, застрахователни премии и пр. Различните видове лизинг имат и различен подход към ДДС, неговото фактуриране, заплащане или разсрочване. В „Приложна математика“ ще покажем как да изчислите или проверите лизинговите лихви, във „Видове лизинг“ ще обясним за различията при различните видове лизинг. Тук само ще се задоволи, като кажем, че е необходимо да знаем точната цена на лизинговия актив и съответното приложимия ДДС.

 • Лизингова оферта

Лизингът е финансова услуга. Така както сравняваме цените, условията и качеството на различни услуги които ползваме, така е разумно да сравним и предлаганият ни лизинг. Тове е единствено възможно, ако имаме „лизингова оферта“ или по-точно казано – няколко лизингови оферти.

Лизинговата оферта, започва там, където свършва „стоковата оферта“. Лизинговата оферта се изготвя от потенциален лизингодател, на база на изразено от потенциалния лизингополучател „искане за лизинг“, „запитване за лизинг“ или „лизингова апликация“ /различни използвани термини, които значат едно и също/. Самото „искане“ или „апликация“ не видаги се формализира, възможно е само отговор на няколко въпроса в режим на диалог между бъдещия лизингодател и лизингоплучателя. Основни реквизити на лизинговата оферта, и съответно база на горните въпроси са:

 • Обвързването й със стоковата оферта;

Лизингодателят има различни политики, които прилага за различните стокови групи. Напълно е възможно е прилагането на различни лихвени проценти. Причината е функцията на лизинговия актив като обезпечение по сделката. Съответно всяка лизингова оферта е обвързан с конкретен актив или минумум с конкретна стокова група.

 • Доставна цена и ДДС;

Това е важен реквизит, защото на база на доставната цена от стоковата оферта /сумата, която ще получи доставчика при продажба на актива/, се изчисляват всички финансови показатели по цялата сделка – встъпителна вноска, лизингова лихва, остатъчна стойност, застрахователна премия, лизингови такси и т.н.

Важно е и третирането на доставката по Закона за ДДС. В повечете случаи се очаква, че ДДС ще е дължим и платим при покупката към доставчика. Ако това не е така, важно е да се обърне внимяние още на ниво оферти. Освен това е важно какво ДДС третиране предвижна лизинговата сделка. По-подробно за това говорим във „Видовете лизинг“.

 • Вид на лизинга;

В продължение на горното може да кажем, че различните видове лизинг предвиждат различни подходи при начисляването и плащането на ДДС. Оснев това различните видове лизинг имат различно счетоводно отразяване, третиране на стоковия риск, третиране на собствеността и т.н. Важно е лизинговата оферта точно да отбелязва за какъв вид лизинг става дума.

 • Встъпителна вноска;

За да намали своя риск при разглеждането на лизинговия актив като обезпечение по сделката, лизингодателите обиктовенно изискват заплащане на „встъпителна вноска“ от лизингополучателя в началото на лизинговия договор. Често дори, заплащането на встъпителната вноска се разглежда като условия за ефективност на самия договор. Встъпителната вноска най-често се изчислява като процент от общата доставна цена. Към нея, в зависимост от вида на лизинга, се добавя някаква част от ДДС или целия такъв по сделката.

 • Срок на лизинга;

Лизинговата услуга разсрочва плащанията за придобиване на даден актив. Важен реквизит в лизинговата оферта е срока на предлагания лизинг. Срокът обикновено се измерва в месеци, които са кратни на 6. В лизинговата практика ограниченията на срока са от 12 месеца до 72 месеца. Лизингови сделки с по-дълги срокове има единствено при лизинг на недвижими имоти.

 • Различни такси /ако има/;

Смисълът на таксите /би следвало/ е не толкова печалба за лизингодателя, колкото покриване на някои негови разходи, които възникват във връзка с лизинговата сделка. Такива могат да бъдат такса за регистрация на автомобил в КАТ, такса за нотариално прехвърляне на собственост, администрация и кореспонденция по лизинговия договор и т.н. Таксите са или фиксирани суми или някакъв процент /към момента се срещат такси до 1,5%/ от доставната цена по сделката.

 • Застрахователни премии по необходими застраховки поне за първата година

Тъй като лизинговият договор ще предвижда сключване на определени застраховки, е разумно в лизинговата оферта да са посочени разходите /застрахователните премии/ за тях. Поради променливата пазарна конюнктура е трудно да се предвиди какви ще бъдат с точност застрахователните премии през годините следващи годината на подписване. Съответно лизинговите оферти, обиктовенно посочват застрахователните премии през първата година, като се очаква през следващите години стойността на зсатрахователните премии да е приблизително същата.

„Оперативният лизинг“ и „лизингът с отворен край“ /виж „Видове лизинг“/ предвиждат наличие на остатъчна стойност в края на лизинговия период. Остатъчната стойност обикновено се измерва с проценти от доставната цена и представлява тази част от цената на актива, която не е изплатена от лизингополучателя в края на лизинговия договор.

 • Допълнителни услуги включени в лизинга

Най-често те ще се срещат при „оперативния лизинг“, но не са изключени и при другите видове лизинг. Такива могат да бъдат смяна на гуми, ползване на заместващ автомобил, обслужване на автомобила и други подобни. Донякъде застраховките са също такива „допълнитлни услуги“, но поради своята важност се посчват отделно.

 • Месечна вноска и ДДС

Последен важен реквизит на офертите за лизинг, но не и по значение е размера на месечната вноска  по лизинговия договор. Обикновено месечните вноски са анюитетни и еднакви за всеки месец от лизинговия срок. Същевременно са възможни и отклонения в зависимост от искането на лизингополучателя и възможностите на лизингодателя – например „сезонни“ лизингови вноски, „балонни“ лизингови вноски и т.н. Всяка вноска включва главница, лихва и в зависимост от вида на лизинга – ДДС.

Както се вижда реквизитите не са малко и сравнението им между няколко различни лизингодателя ще е предизвикателство, но „информираното решение“ изисква точно това.

Друга причина, поради която са ни необходими оферти за лизинг оферта /освен търсене на най-добрите цени и условия/ е преценката за възможностите на лизингополучателя в началото на лизинга и в бъдеще. Този анализ е по-важен дори от подбора на най-конкурентната оферта, защо дава възможност на бъдещия лизингополучател да прецени дали е в състояние да поеме бъдещите изисквания за плащане към него, дали третирането на ДДС ще съвпадне с данъчната политика на лизингополучателя, дили Остатъчната стойност е достатъчно пазарна и т.н. За този анализ и информираното решение ще стане въпрос в следващата секция „Вземане на решение“.

 • Застрахователна оферта

Застрахователната оферта се генерира от бъдещия застраховател по сделката и обикновено се дава на лизингополучателя от лизингодателя, тъй като последния е в рамкови отношения със съответния застраховател.

Застраховките по лизинговия договор често се разглеждат като „необходимо зло“ без да им се обръща заслуженото внимание. Разумно е още на този етап, преди да се вземе решение за встъпване в лизингови отношения да се разгледа застрахователната оферта, нейната цена, покритите рискове, изключените рискове и специфични особености. Пропуска да се направи този анализ обикновено се забелязва при настъпване именно на застрахователно събитие – разбирайте „проблем“. Своевременния анализ на застрахователната оферта може да намали или изцяло премахне отрицателните последици от застрахователно събитие.

Тъй като лизинговия актив е основно обезпечение по лизинговата сделка, съвсем логично е и изискването на почти всички лизингодатели за сключването на застраховка, която да покрива всички възможни рискове по и около актива. Казваме „около“, защото освен рисковете от щета на самия лизингов актив съществуват и рискове от „използването“ на актива за нанасяне на щети на трети лица. Казано по-просто, лизинговия автомобил, докато е управляван от лизингополучателят може да убие човек при транспортен инцидент. Съответно лизингодателите обикновено следят за сключването и на застрахователни полици „Гражданска отговорност“ или други подобни според лизинговия актив.

По същият начин, както лизингополучателя знае за условията при които действа гаранцията на актива, така е разумно да знае изискванията на застрахователя по сделката и покритието, което има лизинговия актив.

Макар да застраховката да е задължителна, повечето лизингодатели нямат против смяната на един застраховател с друг по искане на лизингополучателя. Съответно, освен включеното застрахователно покритие лизингополучателя е разумно да прецени кой застраховател в дадения момент е най-приемлив за него – най-голям, най-добра репутация, най-отзивчив при щети и т.н.

Не на последно място е и сравняването на цената на зстраховката – „застрахователната премия“ и възможността за нейното разсрочено плащане.

Събирането на трите оферти често може да е дълъг процес. Още по-трудно е събирането на няколко алтернативни оферти, с цел сравняване на условия и цени. Същевременно това е важен етап от лизинговата практика и ако се изпълни правилно може значително да увеличи ползите от лизинговата сделка.