лизингов брокер

Решение за лизингово финансиране

Решение за лизингово финансиране

Стъпка 3 – Решение за лизингово финансиране

Решение за лизингово финансиране взема бъдещия лизингополучател. Останалите участници в лизинговата праткита могат единствено да помогнат или да затруднят вземането на информирано решение от лизингополучателят.

Видимо е, че за да продължи нататък по стъпките на лизинговата практика, лизингополучателят трябва да вземе утвърдително решение. Нека разгледаме най-честите причини за ползване на лизинговата услуга. Те са:

  • „Кредитната причина“ – липса на пълният размер на необходимите средства за покупка на лизинговия актив. Тази е и най-често срещаната причина за ползване на лизинг в България.
  • „Данъчна причина“ – оптимизиране на датите на падеж и размерът на дължимите данъци. Тази причина се ползва основно от фирми-лизингополучатели с добро данъчно планиране. При правилен подход е възможно постигане на данъчен ефект от лизинага до 50% от доставната цена /варира в зависимост от данъчните ставки в различните държави/. В България това е основната причина за ползване на „оперативен лизинг“. Данъчната практика в България /за разлика от всички развити държави/ почти е направила невъзмоно ползването на каквито и да било данъчни облекчения от физически лица лизингополучатели.
  • „Оптимизиране на обслужването“ /възможно само при лизинга на лек автомобил/ – отново се ползва от фирми-лизингополучатели, които избират оперативния лизинг с пълно обслужване или поне включването на няколко допълнителни услуги. Добавената стойност за лизингополучателя и причина за ползването на този вид лизинг е, че лизингодателя организира и поема пълното обслужване на автомобила, като лизингополучателят може изобщо да няма заети с това служители. Пълното обслужване в някои развити държави включва и заплащането на горивото на автомобилите. В България все още включване на горивото към лизинговото обслужване не се предлага като услуга.
  • „Намаляване на риска“ – лизинга прехвърля различни видове риск на лизингодателя. Това дава потентна мотивация на някои чувствителни към риска лизингополучатели за ползването на лизинговата услуга. Такива рискове могат да са инфлационния риск /през 2017 в България лихвите по някои лизингови договори, реално изостават от годишната инфлация/, риск от погиване на актива /дори изцяло застрахован, риск пак има/, пазарен риск /особено приложим при наличие на остатъчна стойност по лизинговия договор/ и др. Някои от намалените рискове са свързани и със самата големина на лизинговите компании. Например ако е възможно някой доставчик на автомобил да откаже гаранционна услуга на клиент с един автомобил по спорни причини, то отказът му към лизингодател, при същите „спорни причини“ ще е много по-рядък или дори немислим. Намаляването на риска се ползва еднакво от корпоративни лизингополучатели и от физически лица.
  • „Съображения за собственост“ – различните видове лизинг /виж/ имат различно третиране върху собствеността върху лизинговия актив – счетоводно, данъчно и практично. Това дава отличен инструмент на фирми, които са чувствителни към собствеността, която имат да ползват лизинга като начин за оптимизиране на фирмената собственост.
  • „Счетоводни съображения“ – в продължение на горната точка и счетоводното третиране на собствеността върху активите и оттам изчисляване на различни показатели за ефективност на фирмата са причина за ползването на лизинг от някои фирми с напредала отчетност и планиране.

В заключение на „Решението за ползване на лизинг“ ще споменем за мястото на получаване на офертите и взимане на решението за ползване на лизинговата услуга. Най-често това не е кабинета на финансовия директор, офиса на служителите, които се занимават с пазарни проучвания, стаята на главния счетоводител или дори хола на физическото лице-лизингополучател. Най-често мястото на получаване на всички документи по лизинговата сделка и вземане на решението за ползване на услагата е мястото на продажба на лизинговия актив, т.н. point of sale /POS/. Затова и натам са насочени много от рекламните и маркетингови усилия на всички лизингодатели. България не прави изключение. Нека се надяваме, че всички усилия са насочени към подпомагане на вземането на информирано решение от бъдещия лизингополучател.

 

Научете още за лизинговата пректика и процеси.