лизингов брокер

Сключване на лизингов договор и първоначални плащания

сключване на лизингов договор и първоначални плащания

Стъпка 7 – Сключване на лизингов договор и първоначални плащания

При тази стъпка лизингодателят предлага за сключване своя стандартен лизингов договор и съпътстващите го документи, а лизингополучателят ги приема и подписва /по-често срещаното/, или изразява своите желания за корекции /възможно, но рядко/.

Документите свързани със сключване на лизингов договор и първоначални плащания

Юристите на всеки лизингодател са подготвили стандартен лизингов договор и всички съпътстващи документи – общи условия, погасителен план, приемо-предавателни протоколи, полици, фактури и всякакви други документи. Юристите и експертите на лизингодателя са се опитали да обхванат всички възможни развития на взаимоотношенията с лизингополучателя. По тази причина понякога лизинговите договори могат да стигнат до 10-ина страници. Съответно някои лизингодатели ги разделят на две части – същински „лизингов договор”, който описва конкретните параметри на лизинговата сделка и „общи условия” – документ, който описва стандартните права и задължения на лизингодателя и лизингополучателя при всички възможни развития на взаимоотношенията по време на действие на лизинговия договор.

Лизингов договор

сключване на лизингов договор и първоначални плащанияСъщинският лизингов договор винаги съдържа основните параметри на лизинговата сделка. Ето най-често срещаните:

 • Номер и дата – лизингодателят обикновено дава номер на лизинговия договор, който впоследствие ще осигури по-лесна референция към него. Номерът на лизинговия договор обикновено е свързана и с дата на подписване на лизинговия договор;
 • Име и представители на лизингодателятова са представителите, които ще подпишат лизинговия договор от страна на лизингодателя;
 • Име и представители на лизингополучателя – описва представителя на лизингополучателя, който има право да подпише лизинговия договор от името на лизингополучателя;
 • Валута на лизинговия договор – въпреки, че живеем в България, повечето лизингодатели предпочитат да сключат лизингови договори в евро, а не в лева. Причината е, че така те прехвърлят валутния риск лев/евро на лизингополучателите;
 • Доставчик – името на доставчика обикновено се споменава в лизинговия договор, за да е недвусмислено определено от къде ще бъде закупен лизинговия актив и кой ще носи гаранцията /ако такава е предвидена/;
 • Доставна цена – това е цената на която ще бъде придобит лизинговият актив. Цената обикновено включва стойността на лизинговия актив и съответния ДДС. За физическите лица – лизингополучатели е важен крайния сбор от двете, но при повечето корпоративни клиенти, които биха имали право на данъчен кредит, ДДС играе важна роля;
 • лизинговият актив – кратко, но недвусмислено описание на лизинговия актив, например автомобил, марка, модел, нов или употребяван;

leasing_assets

 

 • Местодомуване – тук се описва стандартното място на съхранение на лизинговия актив. При индустриалното оборудване това ще е адресът на предприятието, което ще го използва. При автомобил, това стандартно ще е адресът на лизингополучателя, или неговия гараж/паркинг;
 • Срок на лизинговия договор – това е общата продължителност на лизинговите взаимоотношения, която обикновенно се измерва в месеци, кратни на 6, например 12, 18, 24, 30, 36 и т.н.;
 • Такси и комисиони – всеки лизингов договор съдържа такси и комисиони. Една част от тях са такси на трети страни, които лизингодателя заплаща и префактурира на лизингополучателя, защото са възникнали като резултат от лизинговата сделка – например такси в КАТ за регистрация на лизинговия автомобил, такса за регистрация на лизинговия договор в Централния регистър за особени залози, нотариални такси и др. Други са таксите и комисионите, които самата лизингова компания събира за различни свои услуги, например „такса за разглеждане на документи”, „такса за администриране на лизинговия договор” и подобни;
 • Встъпителна вноска – встъпителната вноска е самоучастието на лизингополучателя в лизинговия договор, което обикновенно се изчислява като процент от доставната цена, например 10%, 20% и т.н. В лизинговия договор се изчислява и номиналната стойност на встъпителната вноска в лева или евро, за да знае лизингополучателят точно колко средства трябва да подготви;
 • застрахователиЗастрахователни премии – Повечето лизингови договори предвиждат сключване на една или повече застраховки, свързани с лизинговия обект, например КАСКО, ГО при автомобилите. Застрахователните премии обикновенно са разсрочени – за три месеца, за половин година или за първата година на лизинговия договор. Срокът им зависи от предлаганите условия от застрахователната компания. Важно за лизингополучателите е да предвидят, че след изтичането на съответния срок, ще възникне отново тяхно задължение за плащане на застрахователната премия за следващия период;
 • Сума на лизинга – това е доставната цена с приспадната встъпителна вноска, или сумата с която лизингодателят финансира лизингополучателя в началото на лизинговия договор;
 • Първоначално плащане – Първоначалното плащане е сумата на всички задължения на лизингополучателя, дължими в началото на лизинговия договор. Те включват встъпителната вноска, различните такси и комисионни и застрахователните премии. При лизинг със затворен край и първоначално плащане на ДДС, тук ще бъде включен пълният размер на ДДС;

лихви

 • Лизингова лихва – накои лизингови компании показват абсолютната стойност на лизинговата лихва за целия срок на договора, други показват лихвения процент, който е приложим за изчисляване на лихвата. Понякога се показват и двете;
 • Падеж – определя се датата от всеки месец, на която ще са дължими лизинговите вноски;
 • Месечна вноска – това е дължимата от лизингополучателя месечна вноска за периода на лизинговия договор. Обикновено месечните вноски са еднакви;

месечна_вноска

 • Срок на доставка – срокът, в който лизингодателят се ангажира да закупи и достави лизинговия актив. При автомобили, обикновено ще е от няколко дни до няколко седмици, докато при индустриално оборудване може да достигне и до една година или по-дълъг срок;
 • Остатъчна стойност някои видове лизингови договори предвиждат Остатъчна стойност. Това е част от доставната цена /5, 10, 15 …%/, която не се изплаща с месечните вноски. В края на лизинговия договор лизингополучателят има опция за нейното плащане /при лизинговите договори с отворен край/. Остатъчната стойност трябва да бъде точно определена като процент от доставната цена и също като абсолютна сума;

Services

 • Допълнителни услуги – някои лизингови договори предвиждат и допълнителни услуги. Най-често такива има при договори за оперативен лизинг, но е напълно възможно да има допълнтелни услуги и при финансовия лизинг, било то като промоция /например смяна на гуми/, било то като включени допълнителни услуги /например застраховане или заместващ автомобил/. Допълнителните услуги трябва да бъдат точно описани и да не дават възможност за двойно тълкувание, защото са включени в цената на лизинга;
 • Ограничения и санкции – някои лизингови договори предвижда строги ограничения в експлоатацията на лизинговия актив. Може би най-нагледният пример е годишно ограничение в пробега на автомобил, взет на лизинг /обикновено е оперативен лизинг/ и наказателни такси при надхвърляне на оказания пробег. Ограниченията са свързани с качеството на лизинговия актив като обезпечение по лизинговата сделка и възможността за рязка обезценка на същия при по-интензивно използване. Целта на санкциите е да компенсира извънредната физическа амортизация.

лизингодателят и лизингополучателят подписват лизинговия договор в доказателство, че точно това са параметрите, върху които те са се споразумели.

Общи условия

„Общите условия” описват задълженията и правата на двете страни в рамките на лизинговия договор, както и същите при различни възможни извънредни обстоятелства – забава в плащането на месечните вноски, щета на лизинговия обект и др. Те могат да са продължение на лизинговия договор или да са оформени, като отделен документ. Можете да разгледате Общите условия на Порше Лизинг тук. Общите условия също се подписват от двете страни в доказателство, че описаните права и задължения се приемат.

Погасителен план

Погасителният план се издава обикновено в началото на лизинговия договор /освен ако срокът на доставка е много дълъг/. Би трябвало погасителният план да е точно копие на лизинговата оферта, която е била приета от лизингополучателя. Важно е да се отбележи, че той обикновено е „референтен” дотолкова, доколкото е възможно промяна на лизинговите лихви /при променлив лихвен процент/. Независимо от това, погасителният план дава добра представа за датите на падежите по лизинговия договор и дължимите суми. Някои лизингови компании дават подробна разбивка на дължимата сума на всеки падеж – главница, лихва, ДДС, оставаща лизингова сума. При корпоративните клиенти, разбивката е важна за точното осчетоводяване на всяко задължение и плащане.

Обикновено се изисква и подпис на лизингополучателят върху Погасителния план в доказателство, че същият приема посочените в него задължения.

Проформа фактури

Проформа фактурите са документ, който изглежда по същия начин, както и окончателните фактури. Те съдържат и същите реквизити. Основното им предназначение е за ориентир на лизингополучателя при първоначалното плащане. Те не изискват подписи, защото са само референции.

Сключване на лизинговия договор

Сключването на лизинговия договор представлява единствено подписване на изброените по-горе документи от двете страни. Често лизингодателите изискват това да се случи в присъствието на нотариус, с цел легитимиране на представителността на лизингополучателя. Ако случаят е такъв, лизингополучателят е важно да предвиди и допълнителни средства за нотариалните такси, за които естествено може да се информира предварително.

След подписването двете страни на лизинговата сделка получават по едно копие от лизинговия договор и съпътстващата го документация.

Първоначални плащания

Обикновено лизинговите договори /или техните Общи условия/ предвиждат ефективност на същия след извършване на първоначалните плащания. лизингополучателят вече е напълно информиран за първоначално дължимите суми и срокът, в който трябва да бъде извършено плащането /стандартно се предвижда срок до една седмица/.

плащанияПървоначалните плащания включват:

 • Встъпителна вноска;
 • Първите застрахователни премии;
 • Такси и комисионни дължими към лизингодателя;
 • Такси и комисиони компенсиращи лизингодателя за направени разходи;
 • ДДС – там, където е необходимо в договорения размер.

Същите са описани в проформа фактурите и се заплащат от лизингополучателят към лизингодателя.

След получаване на първоначалните плащания от лизингополучателя, лизинговият договор се счита за ефективен и лизингодателят пристъпва към поръчка или покупка на лизинговия актив.

*   *   *

Вече знаете най-важните неща за сключване на лизингов договор и първоначални плащания. Тук може да прочетете още за другите етапи на лизинговата процедура.