лизингов брокер

Лизинговото проникване в България в края на 2019

Лизинговото проникване е показател, който илюстрира интересът към инвестиции и преоборудване на икономиката в дадена страна и естествено ползването на лизингово финансиране в този процес. Лизинговото проникване в България в края на 2019, измервано като съотношение на новия лизингов бизнес към БВП за една година, продължава да нараства и вече задминава нивата от 2009 година. Към края на 2019 година проникването на лизинга е 1,89%, което е нарастване от 10% спрямо нивото от края на 2018 година.
Лизинговото проникване в икономиката на България и динамиката на лизинговия портфейл са тясно свързани. Ето как са се развивали те през последните 13 години в България:
Лизингово проникване в България 2019
По лизингово проникване през 2019 година България продължава да гравитира около средните стойности за Европа сред държави като Италия (1,73%), Франция (1,92%) и Швейцария (2%). Същевременно тези средни стойности не са достатъчни за държава, която преоборудва своята икономика. Примери за това са Словакия (3,29%), Словения (3,58%) и Полша (3,64%).
Тенденцията на плавно покачване на лизинговото проникване в България започна от 2015 година, след резкия спад и последвалата турболенция в стойностите на показателя вследствие на Световната криза от 2008 година.

Лизингово проникване

Проникването на лизинга в българската икономика е все още далеч от рекордните 4 – 5 % постигнати в страната през 2007 и 2008 година. Независимо от все още ниските стойности, показателят демонстрира интензивно нарастване. Увеличаването на проникването през 2019 година е 10% и показва засилена инвестиционна активност в страната, като все още има голямо поле за увеличение.
Това, което може да очакваме в близкото бъдеще е продължаване на нарастването на лизинговото проникване, като нивата за бързо растяща и преоборудваща се икономика ще са над 2,5%, съпътствано от силно увеличаване на лизинга на машини и оборудване.

Използвани данни:
1. Българска народна банка – Статистика за лизинговите дружества за 2019
2. Национален статистически институт – Макроикономическа статистика: БВП
3. White and Clarke Group – Global Leasing Report 2019

Прочетете други статии за развитието на българския лизингов пазар през 2019 година: