лизингов брокер

Лизингов пазар в България 2020

За лизинговия пазар в България през 2020 има една добра новина, една лоша новина и една грозна новина (точно както класическия филм).

Добра новина за лизинга в България  

БНБ публикува наскоро данните за лизинговия пазар през 2020. В придружаващото ги прессъобщение на пръв поглед лизинговият пазар в България през годината остава в страни от глобалното свиване в почти всички сектори на икономиката причинено от Ковид-пандемията и свързаните с нея ограничения.

динамика на лизинговия портфейл в България

БНБ отчита:

 • ръст в лизинговия портфейл от 0,4% на годишна база или с близо 16 милиона лева;
 • подобряване на лизинговото проникване в България в края на 2020 на 3,7% лизингов портфейл към БВП (не че е правилно, но БНБ използват този показател) от 3,6% в края на 2019 година;
 • повишаване на лизинговия портфейл както от финансов, така и от оперативен лизинг;
 • необслужваните вземания в края на 2020 намаляват с цели 17% в сравнение с края на 2019!

Портфейлът нараства, проникването нараства и просрочията намаляват. Като че в действителност българският лизингов пазар остава имунизиран към световния икономически срив.

Звучи невероятно, но горната статистика е осъществена на фона на следната пазарната конюнктура през 2020:

 • свиването на световната икономика надхвърля 4% през 2020 (The World Bank)
 • свиване на БВП на България с 4,2% през 2020 (Национален статистически институт)
 • свиването на европейската икономика надхвърля 7% през 2020 (The World Bank)
 • спад на новия лизингов бизнес със 16% на годишна база през първото тримесечие на 2020 (Спад на новия лизингов бизнес през 2020)
 • спад на новорегистрираните товарни автомобили в ЕС с 18,9% през 2020 година (ACEA)
 • спад на новорегистрираните пътнически автомобили в ЕС с 23,7% през 2020 година (ACEA)
 • спад на новия лизингов бизнес през 2020 във Великобритания (един от водещите пазари в Европа) с близо 25% (Finance and Leasing Association)

Лоша новина за лизинга в България

За съжаление българският лизингов пазар не е изключение от световния пазар. Ето и какво се е случило:

динамика на новия лизингов бизнес в България

Статистиката на Новия лизингов бизнес отчита спад с близо 17% на годишна база през 2020. Спадът обхваща както новия бизнес при финансовия лизинг (спад от 16,78%) така и новия бизнес от оперативен лизинг (спад от 13,39%). Свиването на новия бизнес обхваща всички стокови сегменти, като е най-значителен при финансов лизинг на „Компютри и електронно оборудване“ – 37%, финансов лизинг на „Товарни автомобили“ – 32% и „оперативен лизинг на леки автомобили“ – 33%. Общият спад на новия лизингов бизнес през годината в номинално изражение е BGN 364 милиона.

лизингово проникване в България

Лизинговото проникване (измерено като съотношение на Новия бизнес към БВП) също спада на 1,54% в края на 2020 в сравнение с 1,85% в края на 2019.

Грозната новина за лизинга в България

Може да си зададем логичния въпрос: как при нормално амортизиращ се портфейл и спад на новия бизнес през 2020 се постига запазване на общия лизингов портфейл (розовата картина описана в началото на тази статия)? Този парадокс е допълнен и от спад на лизинговите просрочия. Отговорът лежи именно там – следвайки препоръките на БНБ и „кредитната ваканция“ осигурена от банките в страната, същото направиха и лизинговите компании.

В действителност общият лизингов портфейл в България не се е амортизирал „нормално“ през 2020 година. Една част от него е била разсрочена (в общият случай срещу плащане на междинни лихви).

Видимо лизинговите компании са използвали разсрочване на задълженията и спрямо затруднени вземания поради, както и предхождащи пандемичната криза. Затова наблюдаваме и общ спад на необслужваните задължения към края на 2020 в сравнение с 2019 година, на фона на описаната по-горе мрачна икономическа картина.

Бихме могли да се досетим и за приблизителния размер на разсрочените задължения. Ако при нормален портфейл от BGN 4 милиарда и годишен нов бизнес от около BGN 2 милиарда, годишният ръст или спад на пазарът е от няколко процента. Следователно при застой (ръстът е минимален) в лизинговия портфейл и спад при новия бизнес от BGN 365 милиона, разсрочването на лизинговия портфейл надвишава спада при новия бизнес (при относително запазване на общия обем на лизинговия портфейл), и е равно или надвишава BGN 365 милиона за годината. Това съотнесено към общия лизингов портфейл е приблизително 8,5%. Ако към тази стойност се прибавят и самите „необслужвани лизинги“ от BGN 112 милиона, процентът на затруднени вземания нараства до 11% от лизинговия портфейл.

Макар и да не представлява непосредствена опасност, рискът за лизинговата индустрия от този висок процент на затруднени вземания е голям, особено при по-лоши сценарии на икономическо развитие през 2021 година.

Картината може да стане и грозна.