лизингов брокер

Политика за поверителност

Уведомление за поверителност и защита на лични данни
от Аддвенчър Сървисис ЕООД

Какво е това „Уведомление“?

Аддвенчър Сървисис ЕООД (Аддвенчър) се отнася отговорно към личните данни, които дружеството събира във връзка с изпълнението на своята икономическа дейност. Настоящето Уведомление разяснява нашия подход при събиране, обработка, съхранение, разпространение и изтриване на лични данни, с които дружеството работи. Тази информация е насочена към физическите лица – наши служители, клиенти, представители, подизпълнители или партньори.

В настоящето „Уведомление“ думите „вие“ или „вас“ ще се отнася до Вас, като физическо лице – наш служител, потребител, клиент, представител на контрагент или партньор.

Какво са „лични данни“?

„Лични данни“ са ваши данни като физическо лице (т.н. “субект на данни“), чрез които същото може да се идентифицира еднозначно.

Приложима нормативна уредба

Подходът на Аддвенчър, при работата с вашите лични данни, е съобразен с изискванията и принципите залегнали в Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 679/2016 на Европейския парламент и Съвета.

Кои сме ние?

Аддвенчър Сървисис ЕООД, е дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200132833, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, ж.к. Бъкстон, бл.20А, web: www.addventure.bg, и обработва лични данни в качеството си на:

 • Дружество „обработващо лични данни“ по силата на договор със свой партньор-администратор на лични данни или
 • „Администратор“ на лични данни, във връзка с предлаганите продукти и услуги

по смисъла на Закона за защита на личните данни и в съответствие с принципите очертани в Общия регламент относно защитата на данните 2016/679.

Лицето отговорно за защитата на лични данни в Аддвенчър е Станислав Танушев с електронна поща tanushev@addventure.bg .

Принципи, които спазваме

При работата с лични данни Аддвенчър спазва следните принципи:

 • Приложимост: Аддвенчър НЕ събира и обработва лични данни, които нямат директна приложимост в неговата дейност;
 • Лигитимност: Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност (спрямо контрагента) на обработката;
 • Конкретност: Данните, които се обработват, са конкретни и подходящи за дейността на Аддвенчър;
 • Достоверност: Личните данни да бъдат точни и по възможност – актуални;
 • Сигурност: Максимална сигурност на обработката на данни;
 • Ограничено съхранение: Личните данни трябва да се съхраняват само в рамките на срока в който са необходими.

Какви лични данни обработваме:

Когато работите с нас, ние може да Ви попитаме за различна лична информация, като Вашето име, адрес, телефонен номер, дата на раждане, ЕГН, електронен адрес, семейно положение и др. както и информация за Вашият бизнес, продажби, доход и т.н.  

Също така Аддвенчър събира и обработва информация, събирана чрез различни комуникационни технологии, като IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, местоположение, информация за конкретното устройство, „бисквитки“, които еднозначно могат да идентифицират използвания браузър, и др.

Не на последно място, ние събираме лична информация и за Вашето поведение като контрагент, като това кои продукти и/или услуги ползвате, какви специални изисквания сте имали към тях и други подобни.

Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме данни за Вас, ние спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Източници на данни

Събираме и/или получаваме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, предоставена от Вас (като наш служител, клиент или партньор).
 • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори-администратори на лични данни, свързани лица, лица, осъществяващи публични функции и др.).
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от нашите контрагенти.
 • Информация, достъпна в публични регистри и интернет.
 • „Бисквитки“ и подобни технологии.
 • Други източници.

Защо събираме лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Да ви допуснем за ползване на нашите онлайн продукти или услуги;
 • Да ни даден възможност да встъпим в делови отношения;
 • Да ни даде възможност да изпълним сключените с Вас договорености;
 • Да ни позволи да обработим Вашето Искане и да предоставим на Вас или на представляваното от Вас дружество нашите продукти и/или услуги;
 • Да ни позволи да се свързваме с Вас, във връзка с нашите делови отношеня;
 • Да ни позволи да Ви изпращаме препоръки, съвети, новини и промоции;
 • Да изпълним всякакви законови изисквания или задължения;
 • За съхранение, архивиране и търсене на документи, свързани с нашите делови взаимоотношения.

Маркетингови съобщения

За целите на директен маркетинг, ние използваме и обработваме Ваши данни, за да можем да ви информираме директно за нашите най-нови продукти, услуги, новини и промоции и да  предложим:

 • По-добри условия по вече ползвани такива.
 • Продукти, които не са ползвани, но смятаме, че биха представлявали интерес.
 • Специални оферти и промоции, изготвени от нашите специалисти.
 • Продукти и услуги на наши партньори, които Аддвенчър разпространява в качеството си на посредник (напр. лизингови продукти, застраховки, автомобили, промоции и др.).

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост от нас, имате пълното право да се откажете от тях по един от следните начини: 

 • Чрез писмена инструкция, изпратена на е-мейл tanushev@addventure.bg,
 • Чрез линк за деактивиране на маркетингови съобщения, който се намира в края на всяко отделно съобщение.

След получаване на подобна комуникация от Вас, Аддвенчър преустановява обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

Основания за обработване на лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, когато е разрешено от закона и когато:

 • Трябва да използваме Вашите лични данни, за да изпълним Ваше нареждане или договор с Вас, по който ние сме страна (например Ваше Искане за лизинг);
 • Трябва да използваме Вашите лични данни, за да изпълним регулаторно или законово задължение (например да Ви издадем фактура);
 • Вие сте ни дали изрично Вашето съгласие да използваме Вашите лични данни, когато ние сме Ви попитали (например за изпращането към Вас на съобщения за наши промоции или друг вид директен маркетинг);
 • Използването на Вашите лични данни е в наш лигитимен интерес (например за извършване на проверка по Закона за предотвратяване на прането на пари).

Ако не ни предоставите личните данни, които изискваме от Вас, или оттеглите нашето право да ги ползваме, е възможно Аддвенчър да не е в състояние да изпълни функциите, които Вие искате или да ползвате нашите продукти и/или услуги.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние НЕ предоставяме Ваши личните данни в страни извън Европейския Съюз.

За изпълнение на своите задължения, Аддвенчър може да предостави Ваши лични данни  на следните лица (в зависимост от характера на нашите взаимоотношения):

 • Наши подизпълнители, които ни помагат с обработката на информацията (например наши доставчици на ИТ услуги);
 • доставчици на услуги, които ние ползваме (например „Български пощи“ или куриерски фирми);
 • Наши лизингови компании – партньори (когато работим по Ваше искане за лизинг);
 • Наши застрахователи и застрахователни брокери (когато търсим застрахователно покритие на Ваш актив);
 • Държавни и регулаторни органи и агенции (например НАП, ДАНС, КЗЛД и др.).

Какви са твоите права по отношение на твоите лични данни, обработвани от нас?

Нормативната база, която регулира защитата на личните данни Ви дава описаните по-долу права, по отношение на вашите лични данни:

 • Достъп: можете да поискате достъп до копие от Вашата лична информация на електронна поща tanushev@addventure.bg ;
 • Оттегляне на съгласие: когато обработката на Ваша лична информация е базирана на Ваше съгласие (например за изпращане на маркетингови материали и промоции), Вие може да оттеглите своето съгласие по всяко време;
 • Корекции: Вие може да поискате от нас да коригираме всяка неточност във информацията, която обработваме за Вас;
 • Изтриване: Вие може да поискате да изтрием лична информация, която обработваме за Вас, ако вече няма причина за тази обработка;
 • Възражение: Вие може да възразите срещу нашата обработка на Ваша лична информация;
 • Оплакване: В случай, че не сте удовлетворен от нашата обработка на Вашите лични данни или от нашата реакция на Ваша молба, свързана с тях, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg.

Срок за съхранение на личните данни

Аддвенчър съхранява лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията, във връзка с което са събрани личните данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

Ние извършваме съхранение на лични данни поради следните причини:

 • За да можем да удовлетворим искания за предоставяне на информация от своите контрагенти;
 • За да можем да отговорим на въпроси и жалби от своите контрагенти;
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към нашите контрагенти;
 • За да изпълним предвидените спрямо Аддвенчър законови задължения относно съхранение на данните за служители и контрагенти и документите за сключваните договори и операции;
 • За да можем да изпълним нашите законови задължения във връзка с отчетността на нашата дейност;
 • За осъществяване на наши интереси, напр. за установяване, предявяване и защитата на правни претенции;

Съхранението и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или поради причини, свързани с прилагане на мерки за предотвратяване противоправно поведение, минимизиране риска от кредитни измами и оказване на съдействие на държавни органи/институции в тази връзка, както и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

Промени в настоящата информация

Възможно е периодично да актуализираме текста на настоящия документ с цел да осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на личните данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на Аддвенчър и/или чрез използване на системата за директен маркетинг на дружеството.

*   * *