лизингов брокер

Преждевременно излизане от лизинговия договор

Всеки лизингов договор предполага определен срок, през който лизингополучателят има право да ползва лизинговия актив, като заплаща /обикновено месечно/ определени лизингови вноски. Същевременно, понякога възникват обстоятелства, при които лизингополучателят би желал преждевременно да прекрати своя ангажимент – заплащането на лизинговите вноски. Казано накратко – преждевременно излизане от лизинговия договор. Това най-често се случва при лизинг на автомобил.

Има няколко различни начина за преждевременно излизане от лизинговия договор. Те са определени на първо място от клаузите на лизинговия договор, вида на лизинга, етапа на изпълнения на лизинговите ангажименти и лизинговата практика. лизингополучателят трябва да намери този изход, който е най-подходящ за него – най-бърз, най-евтин и запазващ максимално финансовия интерес.

Ето различните опции:

Различни възможности за ранно излизане от лизинговия договор

  1. Просрочие по лизинговия договор

Ако лизингополучателя изпитва затруднения за посрещане на месечните лизингови вноски /неговия ангажимент по лизинговия договор/ най-лошият сценарии е допускане на просрочие по изплащане на ангажиментите по лизинговия договор. От една страна просрочията носят след себе си допълнителни разходи като лихви за закъснение, такса за изземване, такси на съдия-изпълнители. От друга те настройват антагонистично лизингодателят и лишават лизингополучателя от всякаква възможност за запазване на неговия финансов интерес – придобиване на автомобила или възможност за възстановяване на част от платените суми.

Този сценарии е за предпочитане да бъде избягван. Дори при очертаваща се невъзможност за плащане на месечните вноски, лизингополучателят веднага трябва да влезе в диалог със своя лизингодател и да изследва някоя от описаните по-долу възможности.

  1. Преждевременно връщане на лизинговия автомобил на лизингодателя

При този сценарии лизингополучателят няма да може повече да ползва лизинговия автомобил, но пък няма и да има ангажименти за плащане на бъдещи вноски.

Отново трябва да се проверят клаузите на лизинговия договор. Напълно е възможно да съществуват уговорки за предсрочно връщане на автомобила и прекратяване на лизинговия договор. При договори за оперативен лизинг, това е почти сигурно. В случай, че няма изрично предвидени условия, лизингополучателят ще трябва да попита лизингодателя за подобна възможност.

Тази възможност /ако съществува/ ще бъде съпътствана със заплащане на определени такси за предсрочно прекратяване на лизинговия договор. Все пак лизингодателят е купил този автомобил, защото лизингополучателят го е искал, а не защото има желание за създаване на собствен автопарк /Елън Мъск прави изключение/ и ранното му връщане представлява допълнителен риск за него.

лизингодателят по-трудно ще се съгласи на предсрочно прекратяване на договора и връщане на автомобила в началото на лизинговия договор – например първите 12 месеца, когато неговия риск обикновено е и по-голям. Връщането на автомобила има по-голям шанс да бъде прието от лизингодателя, когато той е сигурен, че при вторичната реализация на върнатия автомобил той ще може да възстанови направената инвестиция в него /например чрез вторична реализация/ и съответните лихви. Оттук таксата за предсрочно връщане на автомобила би следвало да компенсират всякакви потенциални загуби на лизингодателя, както и разходите за допълнителната администрация, която той трябва да извърши.

Тази опция е скъпа за изпълнение, лизингополучателя губи финансовия интерес в автомобила, но поне го освобождава от бъдещи лизингови плащания и наказателни лихви и такси.

  1. Изкупуване на лизинговия автомобил

Понякога лизингополучателят иска да прекрати своите бъдещи месечни ангажименти за плащане /например при очертаваща се дългосрочна командировка в чужбина/, но би желал да запази лизинговия автомобил. Възможно е клаузите на лизинговия договор да имат точно предписание за „преждевременно изкупуване на лизинговия актив“. Това най-често може да се случи при договорите за финансов лизинг. Прочетете ги внимателно и изпълнете техните насоки.

Дори и когато лизинговият договор няма клаузи за предсрочно изкупуване, има голям шанс лизингодателят да се съгласи на подобна стъпка – просто попитайте.

Цената на преждевременно изкупуване на лизинговия автомобил би следвало да е равна на всички оставащи лизингови вноски, намалени със съответните лизингови лихви. Напълно в реда на нещата е заплащане на допълнителна такса за администрирането на предсрочното изкупуване. Тази такса може да е равна на няколко бъдещи лизингови лихви или да е конкретна фиксирана сума. Важно е да не се забравя, че предсрочното изкупуване също носи със себе си стандартните допълнителни разходи при приключване на лизинговия договор, като например такси за прехвърляне в КАТ.

Макар и рядко, възможно е лизингодателят да не желае предварително изкупуване на лизинговия автомобил – все пак тяхна работа е да инвестират своите ресурси за определен период и да нямат намерение да развалят своите планове. Такъв може да е случая в края на лизинговия срок – например последните 12 месеца от лизинговия договор. Възможно е и допълнителните такси за предсрочно изкупуване да обезсмислят финансово операцията /това е просто начин, лизингодателят да подскаже, че подобно действие не е желателно/.

  1. Замяна на лизинговия автомобил с нов

Този сценарии е приложим единствено, ако желанието за излизане от лизинга на лизингополучателя е продиктувано от желание за обновяване на лизинговия автомобил – например с новия модел. Често някои лизингодатели /например каптивните компании/ имат дори специални програми точно в тази насока.

При тази опция лизингополучателят връща своя автомобил на лизингодателя, прекратява плащането на лизингови вноски по стария договор, получаване на новия автомобил и ангажимент за плащане на лизингови вноски за него – обикновено по нов лизингов договор.

Важно е да се подчертае, че тук плащането на лизингови вноски няма да спре и е много вероятно дори техния размер да се увеличи /все пак автомобилът е нов/. Съответно разходите в този случай най-вероятно ще са най-високи, макар често лизинговите компании успешно да прикриват истинския им размер /особено, ако те са и продавачите на новия автомобил/.

  1. Лизингов трансфер

Лизинговият трансфер предполага прехвърлянето на правата /за ползване и евентуално придобиване на автомобила/ и задълженията /за плащане на бъдещите лизингови вноски, остатъчна стойност и допълнителни разходи/ от един лизингополучател на друг такъв.

Това е може би най-добрата и най-евтината възможност за всички страни.

От гледна точна на лизингодателя – променя се само лизингополучателя, но се запазва ангажимента за бъдещи лизингови вноски. От гледна точка на лизингополучателя – той получава точно това, което иска, а именно да излезе от лизинговия договор, като при лизинговия трансфер той има максимална възможност да запази своя материален интерес. От гледна точка на новия лизингополучател – той има възможност да придобие малко употребяван автомобил, често без първоначална вноска и при намален срок на лизинга. Мотивацията на продавача може да доведе до изключително изгодни встъпвания в лизинг.

Основното предизвикателство при лизинговия трансфер е намиране на потенциален купувач на лизинга и одобряването на неговата кредитоспособност от лизингодателя. Останалото е въпрос за договореност между двете страни.

Разходите за осъществяване на лизингов трансфер са относително малко. Лизинговата компания обикновено събира малка административна такса за анализ на новия лизингополучател и за администриране на сделката. Единствените други потенциални разходи са свързани с намирането на желаещ нов лизингополучател – евентуални такси на специализирани интернет платформи или на лизингови брокери.

  1. Питай своя лизингодател

Както видяхте от написаното до тук, опциите за преждевременно излизане от лизинговия договор са най-различни. Те също зависят клаузите на лизинговия договор, от вида на лизинга и от етапа, в който се намира неговото изпълнение, т.е. опциите са многобройни. Успоредно с това, мотивацията на лизингополучателите може да е съвсем различна – от желание за обновяване на автомобила с последния модел до пълна невъзможност за извършване на месечните плащания. Съответно трудно бихме могли да обхванем пълното многообразие на възможностите и тяхната цена. Затова, при възникване на нужда или желание за предсрочно излизане от лизинговия договор, всеки лизингополучател е разумно да се обърне към своя лизингодател и заедно да изследват възможните опции. При възможност за подобен конструктивен диалог, напълно е възможно постигане на взаимно-изгодно решение. За осъществяването на подобна консултация, лизингополучателите трябва много да внимават при първоначалното избиране на компетентен лизингодател, който би могъл да откликне на подобни промени по време на жизнения цикъл на лизинга.

 

Прочетете още за лизинговата практика.