лизингов брокер

Прехвърляне на лизинг

Прехвърляне на лизинг, лизингов трансфер или лизингов суап е сделка, при която един лизингополучател прехвърля на друг правото на ползване на лизинговия актив ведно със задължението за плащане на оставащите лизингови вноски. Новият лизингополучател /поемателят/ приема условията на лизинговия договор, оставащите месечни вноски, допълнителни плащания и евентуално остатъчна стойност.

Поради спецификата на различните видове оборудване, които могат да се лизинговат, най-често лизинговия трансфер се използва при леки автомобили.

Защо правим прехвърляне на лизинг?

Лизинговият трансфер обикновено се инициира от лизингополучателя по даден лизингов договор. При сключването на лизинговия договор всеки лизингополучател преценява необходимостта от лизинговия автомобил и възможността да заплаща всички вноски по лизинговия договор в бъдеще. Съответно причините за лизингов трансфер могат да бъдат два основни типа:

  • Прекратяване на нуждата от лизинговия автомобил

Като пример може да дадем случай, при който фирма е сключила лизингов договор за наемане на 10 автомобила за нуждите на своя търговски персонал. Една година след началото на лизинговия срок, фирмата съкращава 50% от своя търговски персонал, поради свиване на пазара. Съответно 5 от лизинговите автомобили вече не са необходими за обслужване на дейността. Ако фирмата продължи обслужването на лизинговите договори на петте ненужни автомобила, то тя прави разходи за активи, които не ползва. Най-разумното решение за фирмата е търсене на потенциални клиенти за лизингов трансфер.

Прекратяване на нуждата от лизинговия актив могат и да не са толкова драматични, а просто желание на оригиналният лизингополучател да обнови лизинговия автомобил с по-нов модел.

  • Затруднения или невъзможност за посрещане на лизинговите вноски

Паричният поток, на който е разчитал лизингополучателя за посрещане на лизинговите вноски при сключване на лизинговия договор е възможно да бъде нарушен. Съкращения, спиране на бизнес, намаляване на приходите са все причини, които могат да затруднят лизингополучателя да заплаща своите лизингови вноски. Най-доброто решение отново е лизингов трансфер.

Как се осъществява прехвърляне на лизинг?

На първо място оригиналният лизингополучател трябва да провери дали неговият лизингодател би се съгласил на лизингов трансфер. Възможно е лизинговият договор да съдържа клаузи свързани с прехвърляне на лизинг или ако не съществуват такива, то е лизингодателят е възможно да има специфична своя процедура. Освен възможността за прехвърлянето на лизинга, лизингополучателят трябва да проучи какви допълнителни такси и разноски биха били изискуеми при лизингов трансфер. Тези допълнителни разходи могат да бъдат обект на договаряне между старият и нов лизингополучател, но със сигурност трябва да са известни.

След като се установи, че лизингов трансфер е допустим, намирането на нов лизингополучател, вече е изцяло в ръцете на оригиналния лизингополучател. Най-лесно това може да стане, ако тя намери свой приятел или роднина, който би искал да поеме лизинга. Ако това не е възможно, следва публикуване на реклама на предлагания лизингов трансфер в интернет сайтове за продажба на автомобили или в специализирани сайтове за лизингов трансфер.

След намиране на потенциален нов лизингополучател, лизинговата компания ще извърши проучване на неговата кредитоспособност /по същия начин, както при сключване на нов лизингов договор/. При удовлетворителни резултати от проучването, лизинговият суап може да бъде осъществен чрез подписване на анекс към оригиналния лизингов договор, където се сменя единствено името на лизингополучателя и се запазват всички останали клаузи по договора.

Встъпителна вноска при лизинговия трансфер

Ако лизингополучател 2 поема от лизингополучател 1 лизинговия договор, то е логично да няма „встъпителна вноска“ по него, защото лизингополучател 1 я е заплатил още при сключването на лизинговия договор.

Съответно често може да се срещне лизингов трансфер БЕЗ изискване за заплащане на встъпителна вноска. Това обикновено се подчертава и като една от ползите за търсене на лизингови трансфери от поемателите.

Същевременно наличието или липсата на встъпителна вноска зависи изцяло от етапа на изпълнение на лизинговия договор и от мотивацията на лизингополучател 1. Например при лизингов договор от 60 месеца на нов автомобил с оригинална встъпителна вноска от 10% /която вече е била платена от лизингополучател 1/, около средата на лизинговия срок /30-36 месец/ е напълно възможно предлагане на лизингов трансфер БЕЗ встъпителна вноска, защото и цената на автомобила на подобна възраст би била сходна. Същевременно, ако се предлага лизингов трансфер на 48-мия месец от началото на горния лизингов договор, с оставащи само 12 месечни вноски, то лизингополучател 1 ще има желание за получаване поне на малка компенсация за вече извършените плащания, което на лизингова терминология би било „встъпителна вноска“ по лизинговия трансфер.

При наличие на встъпителна вноска при лизинговия трансфер /за разлика от встъпителна вноска по лизингов договор/, тя се заплаща не към лизинговата компания, а към лизингополучател 1. Тя представлява частична компенсация за направените вноски от нея до момента на трансфера и е изцяло обект на договаряне между двамата лизингополучатели.

Ползи от лизингово прехвърляне

Ако съществува сделка, при които всички страни печелят, то това е лизинговото прехвърляне.

На първо място лизингодятелят си осигурява липса на просрочия по лизинга и надежден нов лизингополучател.

Ползите от лизинговото прехвърляне за лизингополучател 1 са очевидни – той постига своите цели за прекратяване на задълженията по лизинговия договор, без заплащане на големи лизингови неустойки и глоби.

Ползите от лизинговото прехвърляне за лизингополучател 2 – поемателя са няколко:

  • Възможност за придобиване на относително малко използван лизингов автомобил;
  • Възможност за сключване на лизингов договор без встъпителна вноска (приложимо само понякога и зависещо от лизингополучател 1);
  • Намалени допълнителни разноски по лизинга. Тъй като лизинговият автомобил е вече собственост на лизингодателя не е необходимо заплащане на разходи за регистрация на автомобила. Най-вероятно автомобилът е с платен годишен данък и застраховки ГО и КАСКО. Таксите за прехвърляне на лизинговия договор обикновено са минимални.

В секцията на нашия сайт „Употребявани активи“ можете да публикувате свой автомобил за лизингово прехвърляне или да потърсите подходящ такъв за придобиване.