лизингов брокер

Нормативна уредба

България няма отделен закон, който да регламентира реда и начина на извършване на лизинговата дейност. Същевременно, няколко закона точно определят почти всички аспекти от извършването на дейността. Разпоредбите на всички тях формират лизинговата нормативна уредба.

Закон за кредитните институции

Този закон урежда условията и реда на регистрация, извършването на дейността и надзора на всички форми на кредитна дейност, в това число и финансовия лизинг. Законът също предвижда създаването и поддържането на публичен регистър от Българска народна банка с всички кредитни институции, които оперират на територията на България.

Наредба 22 на БНБ за Централния кредитен регистър

Всички лизингови дружества подават информация за своята дейност към Централния кредитен регистър, който се поддържа от Българската народна банка. ЦКР съдържа информация за всички финансови задължения в страната. Лизинговите дружества използват информацята от ЦКР в процеса на анализ на кредитоспособността на своите бъдещи лизингополучатели.

Закон за данъка върху добавената стойност

Лизинговата дейност е форма на кредитиране. Същевременно лизингът се отличава от банковото кредитиране по това, че лизинговата компания придобива собственост върху лизинговия обект. Оттук Законът за ДДС придобива голямо значение за лизинговата дейност.

МСФО 16

Международният Стандарт за Финансово Отчитане 16 е новият международен стандарт за лизинг, който замества МСС 17, и който ще се прилага на практика от 01.01.2019. Разликите между двата стандарта са основно фокусирани в отчитането на оперативния лизинг от лизингополучателите. МСФО 16 дава всички най-важни определения в лизинга, както и предписания за отчитането на всяка една лизингова операция. МСФО 16 е приет от Европейската Комисия и е включен в Регламент, т.е. задължителен за приложение в ЕС. МСС 17 и МСФО 16 се прилагат от всички лизингови дружества в България.

Закон за потребителския кредит

Последната редакция е от Юни 2016 година. Една част от лизинговите договори се сключват от лизингополучатели – физически лица. Този закон регулира рекламата, пред-договорната комуникация и сключването на договори с физически лица.