лизингов брокер

Речник

Дилър

Виж “Доставчик

Доставчик

Това е една от страните във всяка лизингова сделка – продавачът на лизинговия актив. Доставчикът продава лизинговия актив на лизинговата компания.

Лизингов срок

Продължителността на лизинговата транзакция. Лизинговият срок започва да тече от сключването на лизинговия договор и продължава до приключването на лизинговите взаимоотношения по него. Обикновено лизинговия срок се определя в месеци, кратни на 6, например 12 месеца, 18 месеца, 24 месеца, 36 месеца и т.н.

Лизингова компания

Дружество, чиято основна дейност е отдаване на лизингови активи на лизинг. В България лизинговите компании се регистрират от Българска народна банка, която поддържа Регистър на всички действащи лизингови компании в страната.

Лизингов актив

Лизинговият актив е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от Доставчикът и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор.

Лизингодател

Една от страните в лизинговата транзакция. Това е Лизингова компания /виж/, която отдава лизингови активи под условията на лизингов договор на своите лизингополучатели.

Лизингополучател

Лизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга. Лизингополучателят придобива правото да ползва лизинговия актив срещу заплащане на лизингови вноски.

Продавач

Виж “Доставчик

Финансов лизинг

Един от основните видове лизинг. Неговата най-важна характеристика е, че Лизингополучателят става, или има възможност да стане, собственик на лизинговия актив в края на лизинговия срок. За България това е водещият вид лизинг, който заема около 95% от лизинговия портфейл в страната (данни от 2018 година).