лизингов брокер

Анализ на българския лизингов пазар за второто тримесечие на 2018

На 15.08.2018 Българска народна банка публикува данните за  Българския лизингов пазар към края на второто тримесечие на 2018 година. Ето по-интересните констатации от публикуваните данни:

Накратко

Българският лизингов пазар продължава своето възстановяване от финансовата криза през 2008-2009 година. Въпреки почти десет годишния изминал период, чак сега може да каже, че възстановяването е устойчиво, макар обемите нов бизнес, лизингов портфейл и лизингово проникване да са все още далеч от пред-кризисните нива. Финансовият лизинг се запазва доминиращ в българският лизингов пазар. Оперативният лизинг, макар и бързо нарастващ, все още трудно достига пет процентната бариера на пазара. Лизинговото проникване, макар и в средните европейски стойности, не подсказва за наличие на динамично развиваща се икономика. Същото се подсказва и от стоковата структура на лизинговия портфейл и новия бизнес през първото полугодие на 2018 година. Ноти на позитивизъм може да открием в по-бързото нарастване на новия бизнес в стоковата група „Машини, съоръжения и индустриално оборудване“, увеличаващата се срочност на привлечените от лизинговите компании кредити и забързаното нарастване на лизинговото проникване през 2018 година. Ето и подробностите:

Лизингов портфейл за второто тримесечие на 2018 година
 • Лизинговият портфейл е един от основните измерители за развитието на българския лизингов пазар;
 • Лизинговият портфейл към 30.06.2018 се покачва с 6,22% спрямо 31.03.2018 и достига BGN 3 861 762 000;
 • В края на второто тримесечие на 2018, лизинговият портфейл продължи своето възстановяване, като достигна нива близки до тези от второто тримесечие на 2011 година от  BGN 3,633 млрд. или около EUR 1,9 млрд. За съжаление тези нива далеч изостават от рекордната за България 2008 година с портфейл от EUR 3 млрд;

лизингов портфейл в България

 • Ръстът на лизинговия портфейл (салда на вземания) към Q2 2018 продължава възходящата тенденция започнала през първото тримесечие на 2016 година. След десето поредно тримесечие на покачване, възстановяването на лизинговия портфейл вече може да се определи като трайно;

Ръст на лизинговия портфейл в България

 • Средният тримесечен темп на нарастване на лизинговия портфейл от началото на 2016 до края на второто тримесечие на 2018 е 2,41%. Нарастването през Q2 2018 значително изпреварва средното от началото на 2016 година, като достига 6,22%, което е и значително повече от традиционно силните втори тримесечия на 2015 и 2016 година с ръст от около 4,20%;
 • Интересно е, че ръстът  на лизинговия портфейл от 257 милиона лева само през първата половина на 2018, изпреварва този за цялата 2016 /BGN 226M/ и почти достига този от цялата 2017 година /BGN 290M/. Следователно може да очакваме, че 2018 година ще бъде рекордна за възстановяването на българския лизингов портфейл през последните 10 години с нарастване на лизинговия портфейл надхвърлящо BGN 400M.
Лизингов портфейл за шестмесечието
 • Автомобилите (товарни и леки) очаквано доминират лизинговия портфейл, като съвместно достигат 70% от целия лизингов портфейл (от оперативен и финансов лизинг):

Стоково структура на лизинговия портфейл в България към 30.06.2018

 • Нарастването на българския лизингов портфейл за шестмесечието на 2018 година е 7,13%. Принос за това нарастване има портфейлът на финансовия лизинг /който е все още преобладаващ за България/ с 6,63% и впечатляващите 16,52% ръст на по-скромния портфейл от оперативен лизинг;
 • Големите губещи за портфейла от финансов лизинг са „Компютрите и електронното оборудване“ и „Недвижимите имоти“, чийто портфейл спада съответно с 18,97% и 4,28%. Ако за „Компютрите и електронно оборудване“ може да се очаква свиване на портфейла до пълното му изчезване в началото на 2019 година, след въвеждането на промените в IFRS 16, то когато видим промяна в тренда на портфейла от „Недвижими имоти“ ще може да кажем, че свиването на лизинговия пазар в България е изцяло преодоляно;
 • Големият печеливш е портфейлът на оперативния лизинг, който нараства за поредна година /от 2015 насам/ с двуцифрен ръст – 16,52% за шестмесечието и достига BGN 210M. В него се обособяват двата типични сегмента за целия свят – тежки и леки МПС. Отново ще може да кажем, че България окончателно е преодоляла последиците от Кризата, когато сегментът на оперативен лизинг на „Машини и оборудване“ спре да намалява и отбележи ръст:

Динамика на лизинговя портфейл в България

Лизингово проникване
 • Лизинговото проникване е важен индикатор за значението на българския лизингов пазар за родната икономика.
 • Бавно се покачва и проникването на лизинга в българската икономика /лизингов портфейл спрямо БВП/. Към края на полугодието проникването на лизинга е 1,82% и ако се запази ръста от първото полугодие и през второто, ще достигне 1,96%. Това нарежда страната относително в средните стойности за Европа в съседство с Германия, Норвегия, Португалия и Швейцария. Тенденцията на плавно покачване на лизинговото проникване започна от 2015 година, след резкия спад и последвалата турболенция в стойностите на показателя вследствие на Световната криза от 2008 година.
  2014 2015 2016 2017 2018 
БВП в млн. BGN текущи цени 83 636 88 573 94 131 98 633 102 085
Нов бизнес млн.BGN 1 221 1 444 1 546 1 721 2 005
Проникване 1.46% 1.63% 1.64% 1.74% 1.96%
Нарастване на проникването -1.67% 11.67% 0.74% 6.24% 12.56%
 • Проникването на лизинга в българската икономика е все още далеч от рекордните 4 – 5 % постигнати в страната през 2007 и 2008 година. Независимо, че нивата на проникване са сходни с тези в редица европейски държави, този показател илюстрира точно интересът към инвестиции и пре/обоудване на икономиката в дадена страна. Независимо от слабото покачване, показателят демонстрира средна инвестиционна активност в страната. Нормалните нива за бързо растяща и преоборудваща се икономика ще са над 2,5%.  Нота на оптимизъм може да се намери в засилващият се темп на нарастване – от 6,24% през 2017 до 12,56% през 2018 (ако допусканията за годишните нива се потвърдят).
 • Проникването на лизинговия пазар, нарастването на портфейла и развитието на икономиката са в тясна корелация помежду си. Българският лизингов пазар е добра илюстрация:

Нов лизингов бизнес – годишно

 • Новият лизингов бизнес е втория по значение показател за измерване на състоянието на българския лизингов пазар;
 • Към края на второто тримесечие разполагаме със статистически данни за първото полугодие на 2018 година. За да получим сравними прогнозни данни за 2018 удвояваме наличните данни от първото полугодие:

 • Прогноза: Ако тенденцията от първото полугодие се запази и през второто, нарастването на новия бизнес за 2018 година ще е с 16,52% и ще достигне BGN 2 млрд. за първи път от 2008 година насам.

Нов бизнес за тримесечието

 • Второто и четвъртото тримесечие на всяка година са традиционно водещи по отношение на новия лизингов бизнес през годината.
 • Новият бизнес от финансов лизинг е 95,44%, докато новият бизнес от оперативен лизинг е 4,56%.
 • Стоковата структура на новия бизнес от финансов лизинг е традиционната:

Същевременно, следва да се отбележи, бързото нарастване на стоковата група „Машини, съоръжения и индустриално оборудване“, която отразява най-бързият си ръст от 2011 година насам от 55,97%, в сравнение с Q2 2017, като достига стойност от BGN 109M през второто тримесечие на 2018 година

 • Новият бизнес през второто тримесечие на 2018 нараства с 14,60% в сравнение с първото тримесечие на годината, като достига BGN 535M. С 14,64% е нарастването в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.
 • Нарастването на новия бизнес през Q2 се дължи изцяло на нарастването на НБ от финансов лизинг с BGN 84M в сравнение с Q2 2017, като оперативния лизинг отбелязва спад с BGN 16М за същия период. Така общото нарастване на НБ за второто тримесечие достига BGN 68M или 14,64% в сравнение с Q2 2017.
 • Нарастването през второто тримесечие на 2018 в сравнение с второто тримесечие на 2017 година е почти поравно между основните стокови групи на новия бизнес на финансовия лизинг – леки коли, товарни автомобили и машини и съоръжения, съответно BGN 38, 34 и 39М.
 • При разглеждане на вторите тримесечия през годините, се запазва тенденцията на възстановяване и ръст на новия бизнес, която е започнала през Q2 2013.
 • Срочността на отдадения нов финансов лизинг се запазва стандартната. Едва 5,07% от новия бизнес с финансов лизинг е под 1 година. Може да се очаква през 2019 година тази му част изцяло да изчезне, в съответствие с предписанията на новия IFRS 16. Водещи, с 86,29% дял, се запазват отдадените нови финансови лизинги за срок от 1 до 5 години, което е и класическият лизингов срок за стоковата структура на българския портфейл. Новият бизнес от финансов лизинг над 5 години е едва 8,64%, като се състои от малкото отдадени „Недвижими имоти“, малка част от „Машини и съоръжения“ и епизодичен договор за автомобил, който е отдаден за 6 годишен срок.
 • През Q2 на 2018 година няма сключени сделки с клиенти, които са не-резиденти. Останалата структура на лизингополучателите на финансов лизинг по икономически сегменти се запазва относително постоянна:
Нов бизнес от финансов лизинг Q2 2016
Вид лизингополучатели НБ MBGN %
Нефинансови предприятия 430 306 84.20%
Домакинства и НТООД 79 278 15.51%
Други финансови предприятия 1 184 0.23%
Държавно управление 160 0.03%
Парично-финансови институции 102 0.02%
Не-резиденти 0 0.00%
Общо 511 030 1
 • В групата лизингополучатели „Нефинансови предприятия“ разпределението на новите сключени договори за финансов лизинг през второто тримесечие на 2018 година е следното:

Българския лизингов пазар - стокова структура на новия бизнес от финансов лизинг през Q2 2018

Нов бизнес от оперативен лизинг

 • Спадът на новия бизнес от оперативен лизинг през второто тримесечие на 2018 година е с 39% от BGN 40M през Q2 2017 до BGN 24M през Q2 2018;
 • Същевременно, не трябва да се придава особено значение на спада на новия бизнес на оперативния лизинг през Q2 2018 в сравнение с Q2 2017, защото основните стокови групи на леките и товарните автомобили отбелязват впечатляващ ръст – съответно 173% и 60%. Свиването на новия бизнес през второто тримесечие на 2018 се дължи на изчезването на стоковата група „Други“, която през Q2 2017 /единствено през тази година/ е отразила BGN 26M нов бизнес;
 • Ако се отстрани влиянието на стоковата група „Други“, новият бизнес от оперативен лизинг през второто тримесечие на 2018 година би реализирал нарастване в сравнение с Q2 2017 година с BGN 11M или 77,55%.;
 • Новият бизнес от оперативен лизинг през Q2 2018 e съвсем точно разделен между двете свои основни /и единствени през това тримесечие/ стокови групи – ¼ от товарни автомобили и ¾ от леки автомобили:

българския лизингов пазар - нов бизнес от оперативен лизинг Q2 2018

Анализ на лизинговите компании в България

 • лизинговите компании са основен двигател за развитието на българския лизингов пазар;
 • Броят на лизинговите компании в България нараства за 11-то поредно тримесечие и в края на Q2 2018 е вече с една повече – 48 (лизинговите дружества към 31.03.2018 са 47);
 • Лизинговите дружества и положителен финансов резултат за 12 поредно тримесечие. Печалбата на лизинговите дружества през второто тримесечие на 2018 година е BGN 51М;
 • За трета поредна година нарастват и активите на лизинговите дружества – 12% към 30.06.2018 на годишна база, като достигат BGN 4,662 милиарда;
 • Основен финансов източник на лизинговите дружества остават кредитите, които през второто тримесечие на 2018 година са над 75% от всички пасиви на лизинговите компании;
 • Анализът на резултатите от активността на българския лизингов пазар през вторите тримесечия за изминалите години показва един много положителен факт: за първо тримесечие от началото на възстановяване на лизинговия пазар, краткосрочните кредити към лизинговите дружества намаляват (със BGN 194М или 24% в сравнение с Q2 2017), докато кредитите с падежи над 1 година се увеличават (със BGN 620М или 27% в сравнение с Q2 2017). Така общата кредитна експозиция на лизинговите дружества нараства с 14% през Q2 2018 y/y и достига BGN 3,511 милиарда.

 

АБОНАМЕНТ

Абонирай се за една година за тримесечния „Анализ на българския лизингов пазар“ и получи пълната информация в табличен вид заедно с всеки анализ.