Termination of the leasing contract

приключване на лизинговия договор

Step 11 – Termination of the leasing contract

Всяко начало има и своя край. При приключването на лизинговия договор участват и двете страни, които са го сключили.

Знаем, че основна разлика между двата водещи вида лизинг, е третирането на собствеността върху лизинговия актив в края на лизинговия период. Съответно лизинговата практиката, при приключване на договора, се различава основно между двата основни вида лизинг – финансов лизинг и оперативен лизинг.

Приключване на лизингов договор при оперативен лизинг

При приключване на лизингов договор за оперативен лизинг, лизингополучателят трябва да върне лизинговия актив на лизингодателя и да преустанови неговото ползване.

  • Приемо-предаване на актива

Повечето лизингови договори имат определени изисквания или ограничения, които ще бъдат проверени за съответствие при връщането на лизинговия актив. От други статии знаем, че оперативният лизинг най-често се използва за лизинг на автомобили. Съответно при връщането на автомобила ще бъде извършен оглед за установяване на съответствието на лизинговия актив с изискванията и ограниченията на договора.

Например – ще бъде проверен външият вид /за констатиране на евентуални щети/, ще бъде проверено техническото състояние /за констатиране на правилна употреба/, ще бъде проверен киломентражът /за съответствие с ограниченията за пробег по лизинговия договор/ и т.н. След огледа се подписва приемо-предавателен протокол за връщането на лизинговия актив на лизингодателя.

В случай на констатирани щети, проблеми или надвишен пробег на автомобила, при неговото връщане на лизингодателя, то те ще бъдат описани в приемо-предавателния протокол. Впоследствие, в съответствие с клаузите на договора, лизингодателят ще фактурира съответни неустойки или допълнителни такси към лизингополучателя, с цел отстраняване на нередностите или заплащане на извънредния пробег.

С връщането на лизинговия обект на лизингодателя /и евентуалното заплащане на такси за щети и завишен пробег от лизингополучателя/ се счита, че всички ангажименти на двете страни по договора са изчепрани и същият се прекратява.

Приключване на лизингов договор при финансов лизинг с отворен край

При финансовият лизинг с отворен край винаги съществува т.н. „остатъчна стойност“. Това е част от доставната цена, която не е била амортизирана и съответно не е заплащана от лизингополучателя. Обикновено остатъчната стойност се изразява като процент от доставната цена. Именно остатъчната стойност е основата на опцията за закупуване на лизинговия актив от лизингополучателя при нейното заплащане. Думата „опция“ означава, че лизингополучателят има избор – може да закупи актива, заплащайки сумата на „остатъчната стойност“ или може да се откаже от него.

Когато лизингополучателят се отказва от придобиване на собственост върху лизинговия актив, той следва да направи това писмено към лизингодателя. След това процедурата по връщането на лизинговия актив силно наподобява процедурата, описана по-горе при оперативния лизинг. С подписването на приемо-предавателния протокол за връщане на лизинговия актив, договорът се счита за изпълнен и приключен.

Когато лизингополучателят желае да се възползва от възможността за придобиване на лизинговия актив срещу заплащане на остатъчната стойност, процедурата е малко по-дълга, тъй като включва прехвърляне на собствеността. Стъпките на прекратяване на лизинговия договор с прехвърляне на собствеността ще бъдат приблизително следните:

  • Изразяване на желание за придобиване на актива от лизингополучателят към лизингодателя;
  • Заплащане на остатъчната стойност от лизингополучателя, съгласно договора;
  • Прехвърляне на собствеността. Тази стъпка може да е съвсем кратка и да не изисква допълнително документи – например при закупуване на индустриално оборудване. Стъпката може и да изисква малко повече администрация – например при автомобилите ще е необходимо нотариално прехвърляне на собствеността, прехвърляне на регистрацията на колата в КАТ и промяна да талоните на автомобила.

„Заплащането на остатъчната стойност“ може да се извърши на практика или може да се оформи, като нов лизингов договор за финансов лизинг, този път със затворен край, защото лизингополучателят е заявил своето желание за придобиване на лизинговия актив. Договорът по нищо няма да се различава от класическия договор за финансов лизинг, с особеността че „доставната цена“ по него ще бъде равна на „остатъчната стойност“ по стария договор. Естествено тази форма на „заплащане на остатъчната стойност“ с нов лизингов договор може да се осъществи при съответното желание от двете страни.

След прехвърляне на собствеността и договорът за лизинг с отворен край, където лизингополучателят е поискал да придобие лизинговия обект, договорът се счита за приключен поради изчерпване на задълженията на двете страни.

Независимо от последното изречение, препоръчително е лизингополучателят да се осведоми и да поиска писмена справка за заличаването на неговото задължение в Централния Регистър по Особени Залози /ЦРОЗ/ и Централния Кредитен Регистър /ЦКР/ от лизингодателя. И двете институции издават писмено удостоверение за липса на задължения по кредит. Ето една интересна статия от Mediapool.bg на темата http://www.mediapool.bg/banki-vzimat-po-100-lv-za-elementarna-belezhka-news255071.html /макар да се говори повече за банки, същото е приложимо и за лизинговите компании/.

Съгласно нормативната база, при сключване на лизинговия договор, лизингодателят е подал информация за вписване на своите вземания в двата регистри /възможно е липса на вписване в ЦРОЗ/. При приключване на лизинговия договор е важно да бъде отразена правилно тази информация. Настоящата препоръка цели избягване на недоразумения в бъдеще и по-трудното отстраняване на грешки или пропуски.

Приключване на лизингов договор при финансов лизинг със затворен край

Финансовият лизинг със затворен край предполага прехвърляне на собствеността на лизинговия актив в края на лизинговия период, след заплащането на последната месечна лизингова вноска от лизингополучателя.

Приключването на лизингов договор при финансов лизинг със затворен край, дублира приключването на договор за финансов лизинг с отворен край, където лизингополучателят е избрал да придобие лизинговия актив така, както е описано по-горе. Единствената разлика е, че при лизинга със затворен край няма остатъчна стойност, която да е необходимо да се заплаща. Този вид лизинг обикновено няма остатъчна стойност. Не, че е невъзможно да има, но стандартно такава липсва.

Стъпките при приключване са основно свързани с прехвърлянето на собствеността. И тук тази стъпка може да е съвсем кратка и да не изисква допълнително документи – например при прехвърляне на собствеността на лизингов актив – индустриално оборудване. Стъпката може и да изисква малко повече администрация – например при автомобилите ще е необходимо нотариално прехвърляне на собствеността, прехвърляне на регистрацията на колата в КАТ и промяна да талоните на автомобила.

След прехвърляне на собствеността и договорът за лизинг със затворен край, договорът се счита за приключен поради изчерпване на задълженията на двете страни.

Отново препоръчваме, след приключване на лизинговия договор, лизингополучателят да се осведоми и да поиска писмена справка за заличаването на неговото задълженя в Централния Регистър по Особени Залози /ЦРОЗ/ и Централния Кредитен Регистър /ЦКР/ от лизингодателя. Съгласно нормативната база, при сключване на лизинговия договор, лизингодателят е подал информация за вписване на своите вземания в двата регистри /възможно е липса на вписване в ЦРОЗ/. При приключване на лизинговия договор е важно да бъде отразена правилно тази информация в съответния регистър. Настоящата препоръка цели избягване на недоразумения в бъдеще и по-трудното отстраняване на грешки или пропуски.

*   *   *