лизингов брокер

Дилър

Дилър

Виж “Доставчик”

Договорна покупка /Contract Purchase/

Договорна покупка /Contract Purchase/

Договорната покупка е вид лизинг, който е популярен във Великобритания за финансиране на автомобили. Услугата се съкращава на CP и се използва от фирми. Когато физически лица ползват услугата тя се нарича „Лична договорна покупка“ /“Personal Contract Purchase” или “PCP”/. Тази финансова услуга силно наподобява „финансов лизинг с остатъчна стойност“. Договорът предполага встъпителна вноска. Обикновената […]

Договорно наемане /Contract Hire/

Договорно наемане /Contract Hire/

Вид лизинг, който е популярен във Великобритания за финансиране на автомобили. Услугата се ползва често от фирми. Когато услугата се ползва от физически лица, тя се нарича Лично Договорно Наемане /“Personal Contract Hire” или “PCH”/. Тази финансова услуга силно наподобява “оперативен лизинг”. Договорът предвижда първоначален депозит, който подлежи на връщане, ако не бъдат начислени неустойки. […]

Доставчик

Доставчик

Това е една от страните във всяка лизингова сделка – продавачът на лизинговия актив. Доставчикът продава лизинговия актив на лизинговата компания.

Каптивна лизингова компания

Каптивна лизингова компания

Каптивната лизингова компания е дружество, което е дъщерно на компания-производител или дистрибутор на лизингови активи. Каптивната лизингова компания обикновено лизингова единствено стоките, произвеждани или дистрибутирани от фирма-майка. Основният смисъл на нейното съществуване е увеличаване на продажбите на дружеството-майка, не толкова печалба.

Ленд-лийз

Ленд-лийз

Програмта „Ленд-лийз“ /заеми-лизинговай/ е програма на САЩ, която е действала в периода 1941 – 1945 година. Тя е била основния начин за осигуряване на помощ с машини и оборудване от САЩ на съюзнически държави през Втората световна война. Държавите, които са получили помощ по Програмата Ленд-лийз са общо 36 на обща стойност от USD 48 […]

Лизингов актив

Лизингов актив

Лизинговият актив е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от доставчикът и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор. е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от доставчикът и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор.

Лизингов срок

Лизингов срок

Продължителността на лизинговата транзакция. Това е срокът през който лизингополучателят има право да ползва лизинговия актив срещу заплащане, съгласно условията на лизинговия договор. Лизинговият срок започва да тече от сключването на лизинговия договор и продължава до приключването на лизинговите взаимоотношения по него. Обикновено лизинговия срок се определя в месеци, кратни на 6, например 12 месеца, […]

Лизингова компания

Лизингова компания

Дружество, чиято основна дейност е отдаване на лизингови активи на лизинг. В България лизинговите компании се регистрират от Българска народна банка, която поддържа Регистър на всички действащи лизингови компании в страната.

Лизингодател

Лизингодател

Една от страните в лизинговата транзакция. Това е дружество (обикновено лизингова компания), което отдава лизингов актив за ползване за определено време срещу възнаграждение, съгласно условията на лизингов договор, на свой лизингополучател.