лизингов брокер

Дилър

Дилър

Виж “Доставчик”

Договорна покупка /Contract Purchase/

Договорна покупка /Contract Purchase/

Договорната покупка е вид лизинг, който е популярен във Великобритания за финансиране на автомобили. Услугата се съкращава на CP и се използва от фирми. Когато физически лица ползват услугата тя се нарича „Лична договорна покупка“ /“Personal Contract Purchase” или “PCP”/. Тази финансова услуга силно наподобява „финансов лизинг с остатъчна стойност“. Договорът предполага встъпителна вноска. Обикновената […]

Договорно наемане /Contract Hire/

Договорно наемане /Contract Hire/

Вид лизинг, който е популярен във Великобритания за финансиране на автомобили. Услугата се ползва често от фирми. Когато услугата се ползва от физически лица, тя се нарича Лично Договорно Наемане /“Personal Contract Hire” или “PCH”/. Тази финансова услуга силно наподобява “оперативен лизинг”. Договорът предвижда първоначален депозит, който подлежи на връщане, ако не бъдат начислени неустойки. […]

Доставчик

Доставчик

Това е една от страните във всяка лизингова сделка – продавачът на лизинговия актив. Доставчикът продава лизинговия актив на лизинговата компания.

Застрахователна гъстота

Застрахователна гъстота

Застрахователната гъстота представлява средната сума похарчена за застраховки от човек от дадена държава (или друга територия). Показателят се изчислява като се раздели брутната записана застрахователна премия в държавата за даден период (обикновено една година) на населението на държавата. ЗГ в Европа през 2018 година бе EUR 2.170, като около 60% се падат на застраховки живот, […]

Застрахователна компания

Застрахователна компания

Застрахователната компания е специализирано и лицензирано дружество, което предлага застрахователно покритие на различни рискове. Поемането на това покритие се извършва чрез договор за застраховка – т.н. застрахователна полица. Тъй като лизингодателите предпочитат да имат пълно застрахователно покритие на лизинговите активи, застрахователните компании се превръщат във важен партньор за всяка лизингова сделка и съответно застрахователната индустрия […]

Застрахователна премия

Застрахователна премия

Застрахователната премия е парична сума, която се заплаща за активиране на застрахователна полица, която покрива определени рискове на даден актив. Обикновено тя се определя като процент от стойността на актива и покритите рискове от застрахователната полица. Сумата/процента на застрахователната премия е тясно свързана с възможността от настъпване на покрития риск – колкото по-висок е рискът, […]

Застрахователно проникване

Застрахователно проникване

Застрахователното проникване е процентно съотношение, което се изчислява като се раздели брутната записана застрахователна премия (БЗП) на брутния вътрешен продукт (БВП) да дадена държава (или друга територия) за определено време (обикновено една година). Това съотношение показва колко средства дадено общество заделя за покриване на рисковете, които го заобикалят, или иначе казано – степента на развитие […]

Золман (Золи) Франк

zollie frank

Золи Франк е един от тримата авто-дилъри, оставили ярък отпечатък върху историята на лизинга. Золи Франк е създателят на дългосрочения (тогава 12 месечен) лизинг на автомобили и услугата „управление на автопарк“. През 1939 година, в Чикаго, той сключва първата такава сделка с фармацеевтичната компания Петролагър Лаборатории за пет автомобила. Неговата фирма Wheels днес е водещият оператор за […]

Каптивна лизингова компания

Каптивна лизингова компания

Каптивната лизингова компания е дружество, което е дъщерно на компания-производител или дистрибутор на лизингови активи. Каптивната лизингова компания обикновено лизингова единствено стоките, произвеждани или дистрибутирани от фирма-майка. Основният смисъл на нейното съществуване е увеличаване на продажбите на дружеството-майка, не толкова печалба.