лизингов брокер

Застрахователна премия

Застрахователната премия е парична сума, която се заплаща за активиране на застрахователна полица, която покрива определени рискове на даден актив. Обикновено тя се определя като процент от стойността на актива и покритите рискове от застрахователната полица. Сумата/процента на застрахователната премия е тясно свързана с възможността от настъпване на покрития риск – колкото по-висок е рискът, толкова по-скъпа ще бъде застраховката (по-висока премия). Застрахователната премия обикновено се заплаща авансово (например за една година застрахователно покритие), като плащанията могат да бъдат и разпределени в срока на покритие (отново платими авансово) на застрахователната полица (например на тримесечие).

Лизинговите компании обикновено изискват застрахователно покритие на лизинговите обекти. Следователно застрахователната премия е и допълнителен разход за лизингополучателите – било той директен (платим от лизингополучателите на застрахователните компании) или индиректен (платим като част от лизинговите вноски).