лизингов брокер

Лизингов срок

Лизингов срок е продължителността на лизинговата транзакция. Това е срокът през който лизингополучателят има право да използва лизинговия актив срещу заплащане на лизингови вноски. Лизинговият срок започва да тече от сключването на лизинговия договор или от доставката на лизинговият актив и продължава до приключването на лизинговите взаимоотношения по него. Обикновено лизинговия срок се определя в месеци, кратни на 6, например 12 месеца, 18 месеца, 24 месеца, 36 месеца и т.н. Причина за това е месечното (най-често срещано) заплащане на лизингови вноски.

Лизингови договори с продължителност по-кратка от 18 месеца се считат за краткосрочни, 18-36 за средносрочни и всички със срок по-голям от 36 месеца – за дългосрочни.