лизингов брокер

Лизингодател

Една от страните в лизинговата транзакция. Това е дружество (обикновено лизингова компания), което отдава лизингов актив за ползване за определено време срещу възнаграждение, съгласно условията на лизингов договор, на свой лизингополучател.

филтър коли трансфер на лизинг

марка:
година:

скорости:
гориво:
вид:
бр.пътници: