лизингов брокер

Лизингополучател

Лизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга. Лизингополучателят придобива правото да ползва лизинговия актив срещу заплащане на лизингови вноски.