лизингов брокер

Оперативен лизинг

Лизингов договор, при който лизингодателят не прехвърля на лизингополучателя всички рискове и ползи свързани със собствеността върху лизинговия актив.