лизингов брокер

Финансов лизинг

Договор за лизинг, при който лизингодателят прехвърля всички рискове и ползи от собствеността върху лизинговия актив на лизингополучателя.